Zařazení koronárních kalcifikací mezi kardiovaskulární rizikové faktory může pomoci stratifikovat riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin

7. 11. 2017

Výsledky dlouhodobé americké studie zabývající se vztahem mezi kalciovým skóre, celkovou mortalitou a mortalitou z kardiovaskulárních/koronárních příčin byly prezentovány v rámci konference Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT) 2017 Annual Scientific Meeting, uskutečněné ve Washingtonu, DC.

Úvod

Studie byla navržena k objasnění vztahu mezi koronárními kalcifikacemi, tradičními kardiovaskulárními rizikovými faktory a mortalitou podle příčiny. Od předchozích studií se odlišuje dlouhou dobou sledování a vyšším počtem účastníků.

Metodika studie a sledovaná populace

Do studie bylo zařazeno 66 636 asymptomatických dospělých osob, u kterých bylo v letech 1999–2010 provedeno vyšetření kalcifikací koronárních arterií (CAC) pomocí výpočetní tomografie. Pacienti byli rozděleni do 4 kategorií podle toho, zda u nich byly zjištěny 0, 1, 2 nebo 3 a více z tradičních 5 kardiovaskulárních rizikových faktorů: kouření v době zařazení do studie, dyslipidémie, diabetes mellitus (DM) 2. typu, hypertenze a koronární onemocnění v rodinné anamnéze. Byli také rozděleni do 4 skupin dle zjištěného skóre CAC (0, 1–100, 101–400 a > 400 Agatstonových jednotek).

Průměrný věk osob ve studii byl 54 let, 67 % tvořili muži a většinou šlo o bělochy (89 %). Asi polovina pacientů měla v rodinné anamnéze výskyt koronárních onemocnění (46 %) nebo u nich byla zjištěna dyslipidémie (54 %), téměř třetina měla hypertenzi (31 %), 1 z 10 kouřil, DM 2. typu mělo 7 % osob. Kolem 2/3 pacientů mělo jeden (36 %) nebo dva (32 %) rizikové faktory, u 17 % nebyl zjištěn žádný a u 15 % 3 nebo více rizikových faktorů.

Téměř polovina účastníků měla skóre CAC 0 (45 %); 31 % mělo skóre CAC mezi 1 a 100; 13 % mezi 101 a 400 a 11 % > 400. Ve všech 4 kategoriích dle skóre CAC byla zjištěna podobná četnost kouření a koronárních onemocnění v rodinné anamnéze. Vyšší skóre CAC bylo spojeno se zvýšenou pravděpodobností, že jde o muže, a také s vyšší prevalencí dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Mezi pacienty se skóre CAC 0 bylo 56 % mužů, 23 % mělo hypertenzi, 48 % dyslipidémii a 4 % DM 2. typu. V případě skóre CAC > 400 tvořili 84 % pacientů muži, 50 % osob mělo hypertenzi, 66 % dyslipidémii a 15 % DM 2. typu.

Výsledná zjištění

V průběhu sledování, jehož délka činila v průměru 12 let, zemřelo 3158 pacientů (4,7 %); většina v důsledku zhoubných (37 %) a kardiovaskulárních (32 %) onemocnění. Mezi úmrtími z kardiovaskulárních příčin šlo v 54 % o koronární onemocnění a v 17 % o iktus. Mezi pacienty s 0 rizikovými faktory zemřelo 3,4 % osob, s 1 rizikovým faktorem 4,0 %, ve skupině se 2 rizikovými faktory 4,9 % účastníků a mezi pacienty se 3 nebo více rizikovými faktory 7,6 % osob.

Zvyšující se skóre CAC bylo spojeno se zvyšujícím se rizikem celkové, kardiovaskulární a koronární mortality. V porovnání s osobami bez koronárních kalcifikací měli pacienti se skóre CAC > 400 a bez dalších rizikových faktorů 1,84× zvýšené riziko celkové mortality, zatímco nemocní se 3 nebo více rizikovými faktory a skóre CAC 1–100 měli riziko celkové mortality zvýšené 1,32×. Riziko kardiovaskulární mortality bylo v těchto skupinách zvýšeno 4,07× a 1,52×.

Závěr

Nemocní se skóre CAC > 400 měli v porovnání s pacienty bez koronárních kalcifikací zvýšené riziko celkové i kardiovaskulární mortality. Dle autorů studie může být stanovení skóre CAC využito jako dodatečná hodnota pro screeningové účely, nenahrazuje však tradiční rizikové faktory.

(blu)

Zdroj: Busko M. CAC added to risk factors may help stratify CVD death risk. Medscape − News & Perspectives 2017 Jul 14. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/882940Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa