Velmi časná mobilizace po cévní mozkové příhodě může zhoršovat výsledky léčby

29. 9. 2015

Mezinárodní randomizovaná kontrolovaná studie AVERT, zahrnující 2104 pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP), ukázala, že velmi časná mobilizace (do 24 hodin) snižuje pravděpodobnost dosažení příznivého výsledku z hlediska soběstačnosti. Klinická doporučení po celém světě přitom časnou mobilizaci doporučují.

Tato jednoduše zaslepená studie s paralelními skupinami proběhla v 5 zemích na 56 specializovaných jednotkách pro akutní CMP. Zařazeni byli dospělí pacienti po ischemické nebo hemoragické CMP bez ohledu na to, zda se jednalo o první, nebo opakovanou příhodu. Byli randomizováni v poměru 1 : 1 k běžné péči na specializované jednotce nebo k přidání velmi časné mobilizace k této péči. Povolena byla léčba rekombinantním aktivátorem tkáňového plazminogenu. Hlavním sledovaným parametrem bylo dosažení skóre na modifikované Rankinově škále hodnotící funkční nezávislost 0–2 (příznivý výsledek).

Pacienti byli zařazováni v letech 2006–2014. K velmi časné mobilizaci bylo randomizováno 1054 pacientů, k běžné péči 1050. Hodnocení po 3 měsících bylo k dispozici u 99 % pacientů (n = 2083). Ve skupině s časnou mobilizací bylo do 24 hodin mobilizováno 92 % pacientů, ve skupině s běžnou péčí 59 % pacientů. Příznivého výsledku po 3 měsících bylo dosaženo u 46 % pacientů ze skupiny s velmi časnou mobilizací v porovnání s 50 % pacientů s běžnou péčí (adjustovaný poměr šancí [OR] = 0,73, 95% CI 0,59–0,90, p = 0,004). Mortalita byla v obou skupinách srovnatelná: 7 % ve skupině s časnou mobilizací a 8 % ve skupině s běžnou péčí. Významný rozdíl mezi skupinami nebyl zjištěn ani ve výskytu nefatálních závažných nežádoucích účinků (19 %, resp. 20 %) a velmi časná mobilizace nesnížila výskyt komplikací souvisejících s imobilitou.

Jak autoři studie uzavírají, tyto výsledky nejspíš ovlivní klinickou praxi a pravděpodobně se odrazí i v aktualizacích klinických doporučení.

(zza)

Zdroj: The AVERT Trial Collaboration group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet. 4 July 2015; 386: 46–55. Published Online: 16 April 2015Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa