Souvislost mezi autismem a ultrazvukovým vyšetřením v I. trimestru

3. 11. 2016

Nová studie naznačuje souvislost mezi ultrasonografickými vyšetřeními v rané fázi těhotenství a závažností poruch autistického spektra (PAS) u dětí s genetickou predispozicí k těmto poruchám.

Úvod

Spekulace, že ultrasonografické vyšetření na začátku těhotenství může přispívat k závažnosti PAS, podporují experimentální důkazy o narušení vývoje mozku a změnách chování při expozici ultrazvuku v raných fázích prenatálního vývoje. Tyto spekulace ovšem nejsou podloženy klinickými daty.

Sledovaná skupina

Retrospektivní americká studie hodnotila možnou souvislost mezi ultrasonografickým vyšetřením v rané fázi těhotenství matky a závažností příznaků PAS u dětí s genetickou predispozicí k těmto poruchám. Sledovaná skupina čítala 1749 dětí s PAS, u nichž byly k dispozici informace o přítomnosti či nepřítomnosti variace počtu kopií určitých úseků DNA (CNV – copy number variations). CNV je specifický druh genetické odchylky, který může souviset s PAS a dalšími poruchami nervového vývoje.

Výsledky analýzy

U 133 dětí s ASD, u nichž byla prokázána CNV a které byly vystaveny ultrazvuku v I. trimestru prenatálního vývoje, se prokázalo statisticky významně nižší neverbální IQ v porovnání s dětmi, které ultrazvuku vystaveny nebyly. Na základě údajů od rodičů byl také zjištěn trend k poruchám přizpůsobivosti a stereotypnímu chování. 

Diskuse

Odborníci z řad genetiků a toxikologů tvrdí, že předchozí studie neprokázaly rozdíly v míře výskytu PAS u dětí v závislosti na provedeném ultrasonografickém vyšetření v rané fázi těhotenství. Připouštějí ovšem, že u určité populace dětí s genetickou predispozicí může vést expozice ultrazvukovým vlnám k neurologickým důsledkům. Dále upozorňují na přínos ultrasonografických vyšetření při identifikaci těhotenských komplikací a na fakt, že u mnoha těhotenství je toto vyšetření indikováno ze zdravotních důvodů, a nikoliv jako rutinní vyšetření. Výsledky této studie nepovažuje za důkaz přímé souvislosti mezi ultrazvukem a autismem ani Americký ústav pro ultrazvuk v medicíně (AIUM). Ultrazvukové vyšetření, které je lékařsky indikované a které provádí vyškolený specialista na základě principu co nejnižší přiměřené míry (ALARA − as low as reasonable achievable), považuje AIUM za bezpečné.

Závěr

Z výsledků této studie vyplývá, že heterogenita symptomů PAS může být u dětí s genetickými predispozicemi částečně výsledkem působení ultrazvuku během rané fáze prenatálního vývoje. Studie tak podporuje obavy spojené používání ultrasonografie na začátku těhotenství z jiných než nemedicínských důvodů.

(pak)

Zdroj:

  1. Brooks M. Prenatal ultrasound tied to autism severity in at-risk kids. Medscape Medical News − Psychiatry 2016 Sep 21. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/869072
  2. Jane Webb S. et al. Severity of ASD symptoms and their correlation with the presence of copy number variations and exposure to first trimester ultrasoundAutism Res 2016 Sep 1, doi: 10.1002/aur.1690 [Epub ahead of print].


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa