Protilátkový koktejl kasirivimab/imdevimab proti COVID-19: indikace, podmínky a způsob podání

18. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučí používání dosud neschválených protilátek kasirivimabu/imdevimabu (výrobce Regeneron/Roche), jejichž přínos nyní hodnotí Evropská léková agentura (EMA). Tyto protilátky již povolil k nouzovému použití americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA). V následujícím textu se zaměříme na praktické aspekty této léčby – indikace, podmínky a způsob podání.

Současný stav regulačního procesu v Evropě

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA dle zprávy ze 4. února 2021 aktuálně hodnotí dostupné údaje o monoklonálních protilátkách kasirivimabu/imdevimabu v rámci terapie pacientů s lehkým a středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19, kteří mají vysoké riziko přechodu do závažnějších forem. CHMP má v nejkratší možné lhůtě vydat stanovisko, podle něhož mohou členské státy EU rozhodnout o použití těchto léčivých přípravků na národní úrovni ještě před jejich registrací.

Ministerstvo zdravotnictví ČR publikovalo 8. února 2021 informaci, že doporučí používání těchto protilátek na základě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který v § 8 odst. 6 povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění. Dodavatelé by tak mohli dodávat léky přímo do nemocnic, ministerstvo nepředpokládá jejich centrální nákup. Vyjádření k léčivým přípravkům poskytne také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vymezení optimálních cílových skupin nemocných a podmínky pro podání budou definovány ve spolupráci s odbornými společnostmi.

Indikace na základě povolení k nouzovému použití v USA

Podle informačního listu pro zdravotníky vydaného FDA v souvislosti s povolením nouzového použití (EUA) těchto protilátek bude možné léčivé přípravky používat následujícím způsobem: kasirivimab/imdevimab (v kombinaci) mají být podávány v léčbě mírného až středně těžkého onemocnění COVID-19 u pacientů starších 12 let (s hmotností ≥ 40 kg) s pozitivním výsledkem testu na virus SARS-CoV-2, kteří mají vysoké riziko progrese do těžkého onemocnění COVID-19 nebo nutnosti hospitalizace. Vysoké riziko je definováno přítomností alespoň 1 z následujících kritérií:

 • body mass index (BMI) ≥ 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin
 • diabetes mellitus
 • imunosupresivní onemocnění
 • aktuální užívání imunosupresivní léčby
 • věk ≥ 65 let
 • věk ≥ 55 let a některá z následujících chorob:
  • kardiovaskulární onemocnění
  • hypertenze
  • chronická obstrukční plicní nemoc či jiné chronické respirační onemocnění

Kasirivimab/imdevimab nejsou indikované u pacientů, kteří jsou hospitalizovaní kvůli onemocnění COVID-19 nebo potřebují terapii kyslíkem v rámci léčby COVID-19.

Je pravděpodobné, že podobně jako v případě bamlavinimabu společnosti Eli Lilly budou pacienti s vysokým rizikem definováni v Česku jinak.

Dávkování, způsob a podmínky aplikace

Dávka činí 1200 mg kasirivimabu a 1200 mg imdevimabu (v kombinaci) v 1 i.v. infuzi trvající nejméně 60 minut. U těhotných a kojících žen ani u pacientů s poškozením ledvin není nutná úprava dávky.

Protilátky je třeba podat co nejdříve po pozitivním výsledku přímého testu na virus SARS-CoV-2 a nejpozději do 10 dnů od vzniku příznaků.

Mohou být podávány pouze v zařízení, kde mají zdravotníci okamžitý přístup k léčivům pro případ závažné infuzní reakce. Pacienty je třeba v průběhu infuze klinicky monitorovat a pozorovat je nejméně 1 hodinu po jejím ukončení.

Pacienti léčení těmito protilátkami by měli nadále dodržovat karanténu a opatření proti šíření infekce COVID-19.

Zjištěný klinický přínos

Kasirivimab (IgG1κ) a imdevimab (IgG1λ) jsou rekombinantní lidské monoklonální protilátky, které se vážou na nepřekrývající se domény receptoru proteinu S (spike) viru SARS-CoV-2. V klinické studii prokázaly vedle redukce virové nálože také snížení podílu pacientů s nutností hospitalizace nebo návštěvy pohotovosti z důvodu COVID-19 v porovnání s placebem (2 vs. 4 %). Pokles rizika byl větší u pacientů s vysokým rizikem progrese do těžké formy COVID-19 (3 vs. 9 %).

(zza)

Zdroje:
1. Léčba COVID-19: EMA hodnotí data k možnosti použití několika monoklonálních protilátek. SÚKL, 4. 2. 2021. Dostupné na: www.sukl.cz/sukl/lecba-covid-19-ema-hodnoti-data-k-moznosti-pouziti-nekolika
2. Ministerstvo zdravotnictví doporučí použití dalších neregistrovaných léků pro pacienty s onemocněním COVID-19. MZ ČR, 8. 2. 2021. Dostupné na: https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-doporuci-pouziti-dalsich-neregistrovanych-leku-pro-pacienty-s-onemocnenim-covid-19
3. Fact sheet for health care providers emergency use authorization (EUA) of casirivimab and imdevimab. FDA. Dostupné na: www.fda.gov/media/143892/downloadPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa