Význam určení ADAM9 u karcinomu ledvin

15. 5. 2019

Důležitým prognostickým faktorem u karcinomu ledvin je přítomnost metastáz, stejně jako intravaskulární invaze. Vědci neustále hledají molekulární struktury, které by umožnily co možná nejdříve určit nasměrování terapie a prognózu.

Karcinom ledvin i v dnešní době představuje jednu z nejvážnějších malignit v oblasti uropoetického traktu. Důležitým prognostickým faktorem je přítomnost metastáz, stejně jako intravaskulární invaze. Vědci neustále hledají molekulární struktury, které by umožnily co možná nejdříve určit nasměrování terapie a prognózu.

V následující studii se autoři zaměřili na detekci ADAM9 (A Disintegrin And Metalloprotease). Je usuzováno, že struktury tohoto proteinu mohou indukovat krvácení a vést k destrukci bazální membrány. Vzhledem k tomu, že tyto bílkovinné struktury mohou narušovat celulární i extracelulární proteiny, hraje jejich typologie roli v odhadu invazivity nádoru.

Několik struktur typu ADAM bylo již analyzováno a přiřazeno k různým nádorovým procesům. Na základě jejich stanovení a typologie je možno odhadnout i prognózu. Například pozitivita ADAM8 u karcinomu ledvin je spojována s vyšší invazivitou tohoto karcinomu a vyšší četností metastáz. ADAM9 způsobuje vyšší progresi některých nádorových procesů, ovšem je známo málo o jeho roli při nádorovém onemocnění ledvin.

Touto problematikou se zabývala klinická studie, kde byly hodnoceny bioptické vzorky od 30 pacientů s karcinomem ledvin (26 mužů a 4 ženy, věkový průměr 62 let, věkové rozpětí od 40 do 92 let) s ADAM9. K analýze byla užita metoda kvantitativní RT-PCR a imunohistochemické metody. Třináct karcinomů bylo ve stadiu T1, dva ve stadiu T2 a patnáct ve stadiu T3. Podle histologické klasifikace byly určeny G1 (n = 3), G2 (n = 25) a G3 (n = 2). U žádného z pacientů nebyly pomocí CT vyšetření hrudníku, břicha a pánve zjištěny vzdálené metastázy.

Autoři dospěli k závěru, že ADAM9 je signifikantně vyšší ve strukturách karcinomu ledvin v porovnání s přilehlými strukturami. Na úrovni proteinů je přítomnost bílkovinných struktur typu ADAM9 významně spojena s vyšším stupněm nádorového postižení včetně zvýšeného počtu nádorových metastáz. Vědci ve studii potvrdili hypotézu, že exprese proteinu ADAM9 je v přímé souvislosti s přítomností agresivních nádorů ledvin a s tím následně spojenou sníženou délkou přežití. Autoři zároveň přiznávají, že do budoucnosti budou zapotřebí rozsáhlejší studie, které by výše uvedené hypotézy potvrdily, popřípadě vyvrátily.

(peta)

Zdroj: Florian R. Fritzsche, et al. ADAM9 is highly expressed in renal cell cancer and is associated with tumour progression. BMC Cancer 2008;8:179.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa