Vrozené faktory hrají důležitou roli v progresi karcinomu prsu

15. 5. 2019

Výsledky nové studie na myších a různých typech lidského karcinomu prsu umožnily vědcům potvrdit hypotézu, že faktory ovlivňující náchylnost k rozvoji metastáz u prsního karcinomu mohou být dědičné.Článek byl publikován v časopisu Cancer Research.

Výsledky nové studie na myších a různých typech lidského karcinomu prsu umožnily vědcům potvrdit hypotézu, že faktory ovlivňující náchylnost k rozvoji metastáz u prsního karcinomu mohou být dědičné. Článek byl publikován v lednovém čísle časopisu Cancer Research.

Je známo, že exprese určitých genů v nádorových buňkách a imunitních buňkách invadujících do tumoru má prediktivní hodnotu ve vztahu k nádorové progresi. Faktory ovlivňující expresní profil mohou být výsledkem jak dědičných, tak pouze somatických mutací proběhlých uvnitř nádorových buněk. Analýza normální myší tkáně stejně jako nádorů transplantovaných myším naznačila, že vliv dědičnosti je v tomto směru významnější a že vrozené faktory více korelují s náchylností nádoru k expanzi.

Nedávno publikovaná studie mohla být provedena jen díky rozvoji moderních microassay technik, které umožňují studovat velké množství genetické informace najednou a určovat expresní profily nádorových buněk, jež mohou být následně použity k predikci chování nádoru.

Dědičné mutace jsou významnější než mutace nádorové Mnoho odborníků dříve zastávalo názor, že schopnost nádoru metastazovat je určena somatickými mutacemi proběhlými pouze v samotných nádorových buňkách. Nyní se však množí důkazy potvrzující, že také dědičné faktory hrají důležitou roli v metastatické progresi nádoru. Pomocí těchto dědičných faktorů by mělo být možné určit nádory s větším sklonem k metastazování. V budoucnu by mohly být tímto způsobem od sebe odděleny ženy s rizikovějšími typy nádorů od žen s nádory, u kterých je pravděpodobnost metastazování nižší. Agresivnější léčba by tak byla poskytována jen těm pacientkám, které ji skutečně potřebují.

Již některé dřívější studie naznačily, že stromální a epitelová tkáň sousedící s karcinomem mění svou genovou expresi u těch nádorů, které mají vysoké riziko metastáz. Dalším úkolem vědců tedy bude určit přesnou roli, jakou hrají stroma a epitel v nádorové progresi, a na základě těchto poznatků vyvinout nové, účinnější a zároveň šetrnější způsoby léčby.

(vek)

Zdroj: Lukes L, Crawford NPS, Walker R, and Hunter KW. The origins of breast cancer prognostic gene expression profiles. Cancer Research 2009(January 1);69:1.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa