Účinnost terapie sunitinibem u pacientů s adenokarcinomem ledvin

15. 5. 2019

Již v několika studiích byl prokázán účinek sunitinibu u pacientů, u nichž byla předchozí terapie cytokiny bez výraznějšího vlivu. Klinická odpověď na cytokinovou terapii se uvádí kolem 5 až 20 %.

U 30 % pacientů s adenokarcinomem ledvin dochází ke vzniku metastáz. K recidivě karcinomu dochází u 40 % léčených pacientů. Často je tento typ karcinomu rezistentní k chemoterapii. Lékem první volby u metastatického postižení je interleukin-2 nebo interferon alfa.

Již v několika studiích byl prokázán účinek sunitinibu u pacientů, u nichž byla předchozí terapie cytokiny bez výraznějšího vlivu. Klinická odpověď na cytokinovou terapii se uvádí kolem 5 až 20 %, medián přežití je 12 měsíců. U pacientů léčených sunitinibem je klinická odpověď na terapii ve 42 % případů.

V následující studii se autoři zabývají klinickým účinkem terapie sunitinibem v porovnání s terapií interferonem alfa. Sunitinib je inhibitor tyrozinkináz (enzymů, které hrají klíčovou úlohu v procesu buněčné proliferace). Jedná se především o tyrozinkinázy asociované s receptory pro destičkový růstový faktor a vaskulární endoteliální růstový faktor. Zmiňován je však rovněž inhibiční účinek na receptory pro faktor kmenových buněk (KIT). Uvedené faktory způsobují zpomalení procesu novotvorby cév nádoru a snižují riziko vzniku metastáz.

Do klinické multicentrické studie bylo zařazeno 750 pacientů s metastatickým adenokarcinomem ledvin bez předchozí terapie. Pacienti byli léčeni sunitinibem v dávce 50 mg/den po dobu čtyř týdnů. Následující dva týdny byli pacienti ponecháni bez léčby. Druhé skupině pacientů byl podáván interferon alfa v dávce 9 MU subkutánně třikrát týdně. Ve studii byl hodnocen medián přežití, relativní počet pacientů s příznivou odpovědí na terapii, snášenlivost terapie a její bezpečnost.

Medián přežití byl signifikantně vyšší u pacientů léčených sunitinibem (jedenáct měsíců) v porovnání se skupinou pacientů léčených interferonem alfa (pět měsíců). Terapie sunitinibem byla taktéž v přímé souvislosti s příznivou odpovědí na léčbu (31 % případů) v porovnání se skupinou pacientů léčených cytokiny (6 % případů). U pacientů léčených interferonem byla častěji pozorována únava, pacienti léčení sunitinibem trpěli častěji průjmy.

V této studii bylo prokázáno, že u pacientů s metastatickým adenokarcinomem ledvin je účinnější terapie sunitinibem v porovnání s cytokinovou léčbou (interferon alfa).

(peta)

Zdroj: Motzer RJ, et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356(2):115–124.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa