Přežívání bez známek progrese z fáze I studie s crizotinibem u pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC)

15. 5. 2019

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný, selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK.

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný, selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK. Pacienti s ALK pozitivním NSCLC mohou mít užitek z léčby cílenými ALK inhibitory.

Probíhající fáze I otevřené multicentrické dvoudílné studie zjišťuje bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a antitumorózní aktivitu crizotinibu u pacientů s pokročilou rakovinou. V tomto článku uvádíme aktualizované údaje o bezpečnosti, účinnosti a předběžné údaje o přežívání bez známek progrese (PFS )u skupiny pacientů s ALK pozitivním NSCLC v části 2 této studie. Pacientům byl podáván perorální crizotinib 250 mg dvakrát denně ve 28denních cyklech.

Výsledky

V současné době je do studie zařazeno 119 pacientů s ALK pozitivním NSCLC, 116 je nyní hodnotitelných ze strany odpovědi a 94 dále sledovaných stran přežívání. Medián věku je 51 let. Pacienti buď nikdy nekouřili nebo kouřili dříve (99 %), převážně měli adenokarcinom (97 %). Většina pacientů již byla rozsáhle předléčena, 44 % mělo za sebou minimálně 3 typy onkologické léčby. Při mediánu sledování 11 měsíců byla celková odpověď 61 %, z toho dvě kompletní remise (CR) a 69 parciálních remisí (PR). Míra klinického benefitu (CR + PR + stabilní choroba) byla 88 %. Odpovědi (CR nebo PR) se dostavovaly rychle, medián do dosažení odpovědi byl 8 týdnů. Předběžný odhad průměrného trvání odpovědi byl 48 týdnů, předběžný medián PFS byl 10 měsíců. Medián pro celkové přežití nebyl dosažen. Nejčastější nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě byly většinou stupně 1 nebo 2, jednalo se většinou o poruchy vidění (63 %) a gastrointestinální komplikace (nauzea 54 %, průjem 49 %, zvracení 40 %). Nežádoucí účinky měly typicky časný začátek (během cyklu 1) a zmírňovaly se s pokračováním terapie.

U pacientů s ALK pozitivním NSCLC byla účinnost crizotinibu výrazná, rychle nastupující, trvalá a klinicky významná. Nejčastější nežádoucí účinky crizotinibu buď spontánně ustoupily, nebo se daly snadno zvládnout. Crizotinib může nabídnout nový standard péče o pacienty s ALK pozitivním pokročilým NSCLC, tedy pro podskupinu pacientů, u které nelze diagnózu jinak molekulárně geneticky stanovit.

(nami)

Zdroj: Camidge DR, et al. Progression-free survival (PFS) from a phase I study of crizotinib (PF-02341066) in patients with ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol 2011;29 (Suppl abstr 2501). Poster Presented At 2011 ASCO Annual Meeting.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa