Metaanalýza incidence malignit u pacientů léčených etanerceptem ve všech indikacích

15. 5. 2019

Cílem popisované metaanalýzy bylo zhodnocení všech do května 2006 provedených klinických studií tohoto preparátu podávaného v indikacích revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida, psoriáza a psoriatická artritida se zaměřením na incidenci nádorových onemocnění.

Zavedení etanerceptu (ETN) do klinické praxe představovalo významný pokrok v léčbě řady revmatoidních chorob. Tento inhibitor TNF-α (tumor nekrotizující faktor) však obdobně jako starší zástupci této skupiny evokuje otázku bezpečnosti užívání z pohledu nádorových onemocnění.

Cílem popisované metaanalýzy bylo zhodnocení všech do května 2006 provedených klinických studií tohoto preparátu podávaného v indikacích revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida, psoriáza a psoriatická artritida se zaměřením na incidenci nádorových onemocnění.

Malignity byly hodnoceny nezávisle několika lékaři dle doporučených postupů SEER (Survailance, Epidemiology and End Results, National Institute of Healths, USA). Výskyt nádorů byl vztažen vždy na 100 pacientoroků. Studie zahrnovala 17 556 pacientoroků léčených ETN z celkově 44 dvojitě zaslepených studií. Jako kontrolní skupina byly použity osoby medikované DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs) nebo placebem. Incidence byla hodnocena pomocí metody SIR (Standard Incidence Ratio) – tedy poměru ve skupině ETN a DMARD/placeba v intervalu spolehlivosti (CI) 95 %. Toto hodnocení zohledňovalo distribuci věku a pohlaví.

Ve všech klinických studiích se výsledná hodnota SIR (95 % CI) statisticky významně nelišila od 1. Ve studiích se vyskytlo celkově 15 případů lymfomů, z nichž 13 se týkalo kohorty revmatoidní artritidy (SIR 3,45, 95 % CI). SIR pro melanomy u všech indikací byl 2,07. Všichni 3 psoriatičtí pacienti s melanomem však již dříve podstoupili terapii PUVA. SIR pro spinocelulární karcinom (squamous cell carcinoma – SCC) u psoriatické skupiny byl ve srovnání s kontrolní skupinou 2,09 u pacientů s nízkou sluneční expozicí a 4,96 u skupiny s vyšší sluneční expozicí. Celkem 70 % psoriatických pacientů s SCC ale mělo v anamnéze fototerapii. SIR u SCC byl u ostatních indikačních skupin menší než 1.

Závěry metaanalýzy lze tedy shrnout takto:

  • Celková incidence nádorových onemocnění v průběhu léčby ETN je podobná jako u neovlivněné části populace.
  • Vyšší výskyt lymfomů byl zaznamenán u revmatoidní artritidy. Tento jev patrně odráží obecně vyšší riziko lymfomů u těchto nemocných.
  • Incidence SCC u psoriatiků byla vyšší, nelze však jednoznačně říci, zda je tento jev dán anamnézou fototerapie, či je důsledkem medikace ETN.

(dre)

Zdroj: Gottlieb A. B. a spol., Ann Rheum Dis 2008; 67 (Suppl II): 330.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa