Léčba protilátkami proti TNF a riziko infekcí a nádorových onemocnění

15. 5. 2019

Moderní a účinnou modalitou v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou je podávání protilátek proti tumor necrosis factoru (TNF). Tato látka však hraje v organismu důležitou roli v obraně před infekcemi a potlačování nádorového bujení.

Moderní a účinnou modalitou v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou je podávání protilátek proti tumor necrosis factoru (TNF). Tato látka však hraje v organismu důležitou roli v obraně před infekcemi a potlačování nádorového bujení. Autoři z Mayo clinic se ve své metaanalýze snažili zjistit, zda léčba potlačující TNF vede u pacientů ke zvýšenému riziku nádorů a těžkých infekcí.

Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované, placebem kontrolované studie účinku infliximabu a adalimumabu, ve kterých byly pacienti s revmatoidní artritidou léčeni alespoň 12 týdnů. Celkem devět studií splnilo vstupní kritéria, takže posuzovaný vzorek zahrnoval 3 493 pacientů léčených anti-TNF léčbou a 1 512 osob v kontrolní skupině.

Pomocí pokročilých statistických metod byly extrahovány, korigovány a porovnány údaje o závažných infekcích (vyžadujících ATB léčbu či hospitalizaci) a nádorových chorobách. Autoři také spočítali hodnoty pravděpodobnosti (odds ratio) těchto komplikací v porovnání s placebem. Celková pravděpodobnost maligního nádorového onemocnění byla při léčbě anti-TNF protilátkami více než trojnásobná v porovnání s placebem (odds ratio 3,3), pro závažné infekce byla dvakrát vyšší (OR 2,0). Malignity byly významně četnější při léčbě vysokými dávkami anti-TNF preparátů.

Autoři také spočítali ukazatel zvaný „number needed to harm“, tedy přibližný počet léčených pacientů, který připadá na 1 nový případ sledovaného nepříznivého účinku. Pro nádorová onemocnění bylo k navýšení počtu pacientů s nádory o 1 v důsledku léčby nutno léčit 154 pacientů po dobu 6–12 měsíců. Pro závažné infekční komplikace platilo totéž při léčbě 59 pacientů po dobu 3–12 měsíců.

Nevýhodou studie je fakt, že do analýzy nebyl zahrnut solubilní receptor pro TNF – etanercept . Popisované zákonitosti pro něj tedy nemusí platit nebo mohou nabývat zcela jiných hodnot.

(jin)

Zdroj: JAMA. 2006; 295 (19): 2275–2285. DOI:10.1001/jama.295.19.2275Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa