Léčba CHOPN - výsledky studie INSPIRE

15. 5. 2019

U pacientů s CHOPN, kteří jsou léčeni kombinací salmeterolu s flutikazonem, byla při shodném vlivu na počet exacerbací pozorována nižší mortalita než u pacientů léčených tiotropiem. Tento poznatek přinesly výsledky studie INSPIRE.

U pacientů s CHOPN, kteří jsou léčeni kombinací salmeterolu s flutikazonem (SFC), byla při shodném vlivu na počet exacerbací pozorována nižší mortalita než u pacientů léčených tiotropiem (T). Tento poznatek přinesly výsledky studie INSPIRE (Investigating New Standards for Prophylaxis in Reducing Exacerbations) publikované v odborném časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie INSPIRE zahrnovala 1323 pacientů se závažnou CHOPN ve věku mezi 40 a 80 lety, s kouřením v anamnéze a FEV1 nižším než 50 % náležitých hodnot. Pacientům byla po dvoutýdenní standardizační periodě, kdy byli léčeni shodně 30 mg prednisolonu a 50 g salmeterolu, podávána po dobu dvou let buď dvakrát denně kombinace salmeterolu (50 g) s flutikazonem (500 g), nebo dostávali jednou denně 18 g tiotropii bromidum. Pacienti nicméně používali v obou skupinách i opačný inhalátor naplněný placebem.

V pravidelných intervalech bylo sledováno a hodnoceno užití záchranné medikace, dotazníkově zdravotní stav, hodnota FEV1 měřená 2 hodiny po použití inhalační léčby. Dále byla u subjektů sledována míra přerušení účasti ve studii a mortalita. Pacienti z obou skupin se sice statisticky významně nelišili v průměrném počtu exacerbací (SFC: 1,28/rok, T: 1,32/rok) ani v hodnotách zlepšení FEV1, ale míra odstoupení ze studie byla vyšší ve skupině léčené tiotropiem (41,7 % proti 34,5 %), a totéž platilo i pro nutnost použití systémové kortikoidní terapie (0,69/rok u SFC oproti 0,85/rok u T).

Nejdůležitějším zjištěním ale bylo, že mortalita ve skupině léčené kombinací SFC byla o polovinu nižší než u pacientů léčených tiotropiem (3 % proti 6 %; pokles váženého rizika o 52 %). Studie INSPIRE je první studií této velikosti, která srovnávala účinek dvou léčebných strategií CHOPN. Její výsledky budou mít jistě do budoucna dopad na výběr vhodné terapie.

Am J Respir Crit Care Med 2007; published ahead of print on October 4, 2007 as doi:10.1164/rccm.200707-973OC.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa