Infliximab v kombinaci s naproxenem v terapii akutní axiální spondylartritidy

14. 5. 2019

Axiální spondylartritida je označení pro podskupinu spondylartritid, pro které je charakteristická chronická bolest zad projevující se před 45. rokem věku. Zahrnuje jak ankylozující spondylitidu, tak stavy bez radiograficky prokazatelné sakroiliitidy.

Axiální spondylartritida je označení pro podskupinu spondylartritid, pro které je charakteristická chronická bolest zad projevující se před 45. rokem věku. Zahrnuje jak ankylozující spondylitidu, tak stavy bez radiograficky prokazatelné sakroiliitidy. Toto novější označení a rozdělení skupiny spondylartritid přirozeně vyplývá z nových klasifikačních kritérií, vytvořených v roce 2009 skupinou ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) a odráží rozšiřující se diagnostické a terapeutické možnosti těchto onemocnění. V současné době jsou k dispozici dva hlavní přístupy ve farmakoterapii axiální spondylartritidy – nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa). Většinou jsou inhibitory TNF alfa indikovány až po nedostatečném efektu léčby pomocí NSAID.

Cílem randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie INFAST (Infliximab [IFX] as First Line Therapy in Patients with Early Active Axial Spondyloarthritis) bylo testování superiority kombinační léčby infliximabem společně s NSAID nad monoterapií pomocí NSAID pro dosažení částečné remise dle ASAS u pacientů s časnou aktivní axiální spondylartritidou, kteří buďto nebyli doposud léčeni NSAID, nebo pouze jejich submaximálními dávkami.

Pacienti s akutní axiální spondylartritidou byli randomizováni (2:1) do skupin léčených naproxenem (1 000 mg p. o. denně) společně s intravenózně podávaným infliximabem v dávce 5 mg/kg (n = 105) nebo s placebem (n = 51) v týdnech 0, 2, 6, 12, 18 a 24. Primárním kritériem účinnosti byl podíl pacientů, kteří splnili kritéria pro částečnou remisi v 28. týdnu. Pro porovnání skupin byl použit Fisherův exaktní test nebo analýza kovariance.

V průběhu 28 týdnů dosáhlo částečné remise dle ASAS statisticky významně (p = 0,002) více pacientů ve skupině léčené kombinovanou léčbou infliximab + naproxen (61,9 %; 66 ze 105 pacientů) v porovnání se skupinou léčenou naproxenem a placebem (35,3 %; 18 z 51 pacientů). Totéž platilo i pro srovnání v ostatních časových bodech (p < 0,05). Většina z ostatních stanovovaných parametrů stran aktivity onemocnění a indexů (včetně Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, míry kvality života a bolesti) rovněž vykázala signifikantně robustnější zlepšení ve skupině s kombinovanou léčbou oproti naproxenu s placebem. Oba terapeutické režimy byly dobře tolerovány, frekvence a spektrum případných nežádoucích účinků odpovídalo dříve publikovaným nálezům u inhibitorů TNF alfa, nejčastějším nežádoucím příznakem byla nazofaryngitida (10,5 % u skupiny s kombinovanou léčbou a 7,7 % u skupiny léčené naproxenem a placebem).

Pacienti s časnou aktivní axiální spondylartritidou léčení kombinací infliximabu a naproxenu měli po 28 týdnech terapie dvojnásobnou pravděpodobnost dosažení klinické remise ve srovnání se skupinou léčenou pouze naproxenem, u které remise dosáhla pouze třetina takto léčených pacientů.

(onse)

Zdroje: Sieper J. et al. on behalf of All INFAST Investigators. Efficacy and safety of infliximab plus naproxen versus naproxen alone in patients with early, active axial spondyloarthritis: results from the double-blind, placebo-controlled INFAST study, Part 1. Ann Rheum Dis. 2013 May 21. [Epub ahead of print]; doi: 10.1136/annrheumdis-2012-203201

Procházková L. Axiální spondylartritida u mladého muže s radiograficky neprokazatelnou sakroiliitidou. Medical Tribune 23/2012. www.tribune.czPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa