Infliximab a metotrexát u axiální formy ankylozující spondylitidy – bezúčelná kombinace?

13. 1. 2016

Vědeckým tým z města Tours ve Francii se snažil odpovědět na otázku, zda metotrexát, který neprokázal žádný účinek u axiální formy ankylozující spondylitidy, má alespoň vliv na míru expozice infliximabu. Přestože výzkum přinesl některé zajímavé informace, vliv metotrexátu na farmakokinetiku infliximabu se prokázat nepodařilo.

Infliximab je chimérická monoklonální protilátka proti TNF-α, která u ankylozující spondylitidy (AS) již v minulosti prokázala svůj účinek. Léčené osoby odpovídaly na léčbu ve více než 60 %. Metotrexát je antifolát, který se kromě onkologické léčby používá také u pacientů s periferní formou AS a u osob trpících psoriatickou artritidou, ale několik málo pokusů léčit s ním axiální formu AS úspěšných nebylo.

Dostupná data srovnávající infliximab podávaný s metotrexátem a bez metotrexátu u AS byla jen sporá a kontroverzní. Proto byla provedena randomizovaná prospektivní studie ke srovnání hladin infliximabu podávaného samostatně nebo společně s metotrexátem. Pokud by metotrexát zvyšoval sérové hladiny infliximabu, dal by se od něj očekávat i potencující účinek.

Studie probíhala tak, že 26 probandů s axiální formou AS bylo sledováno po dobu 18 týdnů. Byly jim stanovovány sérové hladiny podávaných léčiv, dále byli hodnoceni podle kritérií ASAS 20 a při každé návštěvě vyplnili BASDAI dotazník. Podíl předchozích uživatelů antiTNF-α a současných uživatelů NSAID byl v obou skupinách stejný.

V obou skupinách byla zaznamenána značná individuální variabilita sérových hladin infliximabu, která byla v souladu s předchozími studiemi očekávána.

Bylo zjištěno, že kumulativní AUC0-18 (plocha pod křivkou závislosti koncentrace léčiva na čase) za období od začátku do 18. týdne léčby se u jednotlivých skupin nelišila, a míra expozice infliximabu byla tedy u obou skupin stejná. Metotrexát neovlivňoval ani jiné farmakokinetické parametry infliximabu.

Protilátky proti infliximabu byly nalezeny v jednom případě. Ačkoli z jednoho případu nelze nic vyvozovat, poznamenávají autoři, že tato pacientka byla ze skupiny, která nebyla léčena metotrexátem. Tedy nabízí se hypotéza, že by podávání metotrexátu a jiných imunosupresiv mohlo mít význam jako prevence imunizace infliximabem, jak to již bylo publikováno u revmatoidní artritidy a Crohnovy choroby.

Zkoumané skupiny se nelišily v aktivitě zánětu. Podíl pacientů odpovídajících na léčbu byl v osmnáctém týdnu stejný. U respondérů byl zaznamenán rychlý pokles BASDAI, statisticky významný v porovnání s nonrespondéry již od 6. týdne. Autoři poukazují na to, že rychlý pokles BASDAI skóre v začátku léčby by mohl být používán k predikci responzivity na infliximab.

(pez)

Zdroj:

Mulleman D., Lauféron F., Wendling D., Ternant D., Ducourau E., Paintaud G., Goupille P. Infliximab in ankylosing spondylitis: alone or in combination with methotrexate? A pharmacokinetic comparative study. Arthritis Res Ther. 2011 Jun 3; 13 (3): R82; doi: 10.1186/ar3350. PubMed PMID: 21639907; PubMed Central PMCID: PMC3218893.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa