Cystický nefrom dospělého věku a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny jsou jeden a tentýž nádor

15. 5. 2019

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy.

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom (CN) a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny (MEST) považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy, a tudíž mohou být stejnou jednotkou, která se liší pouze morfologicky. Ovšem až donedávna chyběly definitivní genetické důkazy, které nyní poskytli autoři sdělení publikovaného v lednovém vydání odborného časopisu American Journal of Surgical Pathology.

Vlastnosti testovaného souboru

Autoři porovnávali skupinu pacientů s CN a skupinu s MEST. U obou typů nádorů měly skupiny pacientů podobnou charakteristiku (věk, pohlaví, velikost tumoru). Podobné si byly i tumory (výstelky cyst a žláz, stromální celularita a složení).

Vzorky vyšetřeny histologicky i geneticky

Pomocí metod genové exprese byly od každého nádoru prozkoumány 3 vzorky. Srovnávaly se jak mezi sebou, tak s dalšími jinými 48 renálními tumory i s 13 normálními ledvinami.

Histologickému vyšetření bylo podrobeno celkem 26 nádorů CN a 13 MEST se zaměřením na tloušťku stěny cyst, poměr velikosti cyst ke stromatu, složení stromatu, typy epiteliálních buněk vyskytujících se v cystách a žlázách a expresi receptorů pro estrogen a progesteron.

Výsledky

Exprese mRNA ukázala, že oba tumory mají podobné profily exprese, které se odlišují od ostatních nádorů. Za pomocí microarray analýzy se u CN i u MEST zjistila signifikantně vyšší míra exprese progesteronových receptorů. Podobnost mezi CN a MEST se potvrdila i imunochemickým vyšetřením.

Závěr

Tato studie přinesla zatím nejpřesvědčivější molekulární důkazy o tom, že CN a MEST představují různé morfologické varianty stejné choroby.

(ian)

Zdroj: Zhou M., Kort E.: Adult cystic nephroma and mixed epithelial and stromal tumor of the kidney are the same disease entity: molecular and histologic evidence, The American Journal of Surgical Pathology, Jan 2009, 33 (1), p. 72–80.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa