Cirkulující proteinové a celulární biomarkery sunitinibu u pacientů s pokročilým stadiem neuroendokrinních tumorů

15. 5. 2019

Letošní výroční konference Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) přivítala v sekci Nádory gastrointestinálního traktu prezentaci posteru s výsledky II. fáze klinického hodnocení aktivity sunitinibu u neuroendokrinních tumorů.

Letošní výroční konference Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) přivítala v sekci Nádory gastrointestinálního traktu prezentaci posteru s výsledky II. fáze klinického hodnocení aktivity sunitinibu u neuroendokrinních tumorů.

Biomarkery léčby sunitinibmalátem byly charakterizovány pomocí analýzy hladin rozpustného komplexu proteinů ve vzorcích plazmy odebrané pacientům s pokročilými formami karcinoidů a pankreatických neuroendokrinních tumorů (NET). Dále byly monitorovány změny ve specifických populacích mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) a cirkulující endoteliální/progenitorové buňky (CEC/CEP) exprimující příslušné signály.

Metodika studie

Pacientům s karcinoidem nebo pankreatickým NET byla po dobu 4 týdnů podávána dávka 50 mg/kg sunitinibmalátu, následovaná dvoutýdenní pauzou. Pomocí kvantitativní metody ELISA byly na začátku hodnocení a dále 1. a 28. den šestitýdenního cyklu (po dobu 4 cyklů) analyzovány následující plazmatické hladiny: vaskulární endoteliální růstový faktor A (VEGF), solubilní VEGF receptor (sVEGFR-2 a sVEGFR-3) a interleukin (IL)-8. U podskupiny pacientů (n = 17) byly pomocí fluorescenčně aktivované separace buněk hodnoceny monocyty (CD14+), CEC a CEP. U 28 pacientů byl metodou ELISA analyzován faktor 1α, sekretovaný stromálními buňkami (SDF1α). Následoval rozbor exprese receptoru tyrozinkinázy na PBMC, včetně VEGFR-1, PDGFR-β a KIT spolu s expresí CXCR4, CD34 a Tie-2. Autoři zde definovali CEC jako CD45-CD31+/CD146+ a CEP jako CD133+.

Výsledky

Základní plazmatické hladiny sVEGFR-2 a SDF-1α byly zvýšené u pacientů s pankreatickým NET (n = 41) oproti karcinoidu (n = 66). Léčba sunitinibem zvýšila plazmatickou koncentraci VEGF a IL-8 a naopak snížila sVEGFR-2/-3. Pacienti s karcinoidním nádorem a nižšími výchozími hladinami než medián hodnot sVEGFR-3 a IL-8 měli vyšší šanci na celkové přežití a přežití bez progrese nádoru. Ačkoliv se s postupem terapie snížila hladina většiny typů bílých krvinek, nejvýrazněji klesly monotocyty exprimující VEGFR-1. Navíc pokles cirkulujících progenitorových buněk a CXCR4+ monocytů koreloval s hladinami IL-8. Na druhé straně byly cirkulující endoteliální buňky asociovány spíše s hladinami rozpustného sVEGFR-2/-3.

Závěr

Výchozí nízké hladiny sVEGFR-3 a IL-8 znamenají lepší prognózu přežití bez progrese nádoru, jakož i celkového přežití pro pacienty s karcinoidem. Sunitinibmalát působí preferenční pokles CD14+ u populací mononukleárních buněk periferní krve, především těch nesoucích VEGFR-1. Současná inovativní metoda profilování receptor tyrozinkinázy exprimujících PBMC, CEC a plazmatických faktorů spojených s angiogenezí může přispět k identifikaci změn biomarkerů nádorů při aktivní léčbě sunitinibem.

(Thom)

Zdroj: Zurita A. J., Heymach J. et al: Circulating protein and cellular biomarkers of sunitinib in patients with advanced neuroendocrine tumors. Prezentováno na ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, 3.–7. června 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa