História slovenskej nukleárnej medicíny


Autoři: I. Makaiová;  M. Arpášová;  S. Balogová;  J. Čuperková;  A. Füri;  L. Kaliská;  J. Kaušitz;  S. Kováčová;  A. Lacko;  J. Leško;  J. Lepej;  F. Macášek;  D. Ninčáková;  V. Nižňanská;  P. Povinec;  P. Rajec;  I. Režnák;  D. Spišiaková;  M. Števík;  E. Takácsová;  J. Veselý;  Vinarčíková Mikšíková I.;  M. Veréb;  V. Vondrák;  J. Weissensteiner;  O. Zrubcová
Působiště autorů: Klinika nukleárnej medicíny LF UK, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava ;  Katedra nukleárnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava ;  Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM), Košice ;  Oddelenie nukleárnej medicíny I. Internej kliniky LFUK, Bratislava ;  Klinika nukleárnej medicíny MFN a LFUK, Martin ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica, Banská Bystrica ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Vivamed, Prešov ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Izotopcentrum, Nitra ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Gammalab, Trnava ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica, Poprad ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica, Michalovce ;  Oddelenie nukleárnej medicíny, Prešov ;  Klinika nukleárnej medicíny, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok ;  PET centrum, BIONT a. s., Bratislava ;  Cyklotrónové centrum SR, Bratislava
Vyšlo v časopise: NuklMed 2016;5:1-20
Kategorie: Supplementum

ÚVOD

22. mája 2016 by sa bol dožil doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. 96. narodenín. Pochádzal z rodiny trnavského stredoškolského profesora. V Trnave absolvoval aj časť svojich stredoškolských štúdií, ktoré dokončil v Bratislave, kde aj v roku 1938 maturoval. V tom istom roku sa zapísal na Lekársku fakultu UK, kde bol aj v roku 1944 promovaný na doktora všeobecnej medicíny. Po ukončení štúdia na LF UK nastúpil ako asistent na Ústav pre lekárskú fyziku. Na Ústave sa venoval pedagogickej činnosti a ďalšiemu štúdiu fyziky, fyzikálnej chémie a v tom období sa rozvíjajúcej biofyzike. V roku 1947 prestúpil na I. internú kliniku LF UK. Tu vykonával pedagogické a liečebno – preventívne povinnosti a popri nich sa venoval možnosti ďalšieho rozvoja fyziky, najmä však v lekárskej praxi. Je preto pochopiteľné, že mnohosľubný objav využitia umelých rádionuklidov v biológii a v medicíne ho natoľko upútali, že boli rozhodujúcim faktorom pri určovaní jeho ďalšej životnej dráhy.

Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. – zakladateľ slovenskej nukleárnej medicíny.
Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. – zakladateľ slovenskej nukleárnej medicíny.

Po získaní špecializácie z vnútorného lekárstva prestúpil v roku 1951 do služieb Výskumného onkologického ústavu, a to je už obdobie, v ktorom sa v Československu stali dostupnými umelé rádionuklidy a prvé nukleárne meracie prístroje.

Doc. Hupka začal teda systematicky rozvíjať využitie týchto nových prostriedkov jadrovej fyziky, spočiatku v experimente vo forme „stopovacej metódy“ pri riešení výskumných úloh a neskôr aj v klinickej praxi. Je to obdobie zrodu nového lekárského odboru, ktorý je dnes známy ako nukleárna medicína. V priestoroch Onkologického ústavu sa zrodilo prvé lekárske pracovisko využívajúce rádioaktívne prvky na diagnostiku a liečbu, teda prvé oddelenie nukleárnej medicíny v SR. Vzhľadom k tomu, že nukleárna medicína sa stále v širšom rozsahu uplatňovala v lekárskej praxi, doc. Hupka vypracoval v rámci novej prístavby klinickej časti Výskumného onkologického ústavu plány prvého účelovo stavaného klinického oddelenia nukleárnej medicíny, ktorého činnosť začala v roku 1965 a stal sa jeho prvým prednostom. Vybudovaním tohto prvého oddelenia nukleárnej medicíny v SR doc. Hupka splnil základný predpoklad pre všestranný rozvoj nukleárnej medicíny. Pretože oddelenie pozostávalo z diagnostickej a posteľovej časti, umožnil sa rozvoj aj náročnejšich diagnostických a liečebných postupov využívajúcich umelé rádionuklidy v klinickej praxi.

Začiatkom 60. rokov sa začala pregraduálna výučba nukleárnej medicíny na LF UK. Tak sa výučba nukleárnej medicíny začlenila do výučby tohto predmetu pre študentov LF UK. Prakticky od svojho vzniku stáva sa toto oddelenie aj klinickou základňou pre postgraduálnu výučbu nukleárnej medicíny a celoštátne kurzy, ktoré sa v tom období tu uskutočňovali, boli prvými akciami tohto druhu v Československu. Pretože v roku 1967 sa osamostatňuje nukleárna medicína ako nadstavbový špecializačný odbor, vytvára sa Subkatedra nukleárnej medicíny ILF (terajšie SZU ako Katedra nukleárnej medicíny) s doc. Hupkom ako vedúcim, t. č. je její vedúci doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Doc. Hupka ako autor alebo spoluautor spublikoval vyše 150 vedeckých prác doma aj v zahraničí. Počet odborných prednášok je niekoľko stovák. Mnohé roky doc. Hupka koordinoval vedecko – výskumnú činnosť v odbore nukleárna medicína na Slovensku.

Retrospektívne bola životná púť doc. Hupku ovplynená mnohými objektívnymi aj subjektívnymi faktormi. Náklonnosť k prírodným vedám, najmä k fyzike, prejavoval už od mladosti. Akademikovi Dérerovi vďačil nielen za svoju klinickú erudíciu, ale aj za to, že mu ako prvý ukázal cesty racionálneho a pre medicínsku prax prospešného využitia jeho schopností. Doc. Hupka bol prvým, ktorý so svojimi spolupracovníkmi zostrojil pohybový gamagraf (scintigraf) a spolu s dr. Skupenovou jeden z prvých profilografov v strednej Európe. Od prof. Běhounka nadobudol prvé vedomosti z oblasti dozimetrie ionizujúceho žiarenia. Prvé systematické štúdium v odbore nukleárna medicína absolvoval v roku 1957 u prof. Modestova v Moskve. Akademikovi Thurzovi ďakoval za svoje zameranie na oblasť onkológie.

Okrem najstaršieho rádioizotopového pracoviska Onkologického ústavu v Bratislave (doc. Hupka, dr. Šimko, dr. Skupenová) postupne vznikli ďalšie pracoviská, a to vo Fakultnej nemocnici v Bratislave (doc. Janotka, prof. Pecháň), vo Fakultnej nemocnici v Košiciach (dr. Pokorná), vo Fakultnej nemocnici v Martine (prof. Holan) a potom vznikli ďalšie (dnes je 13 oddelení funkčných – 3x Bratislava, Košice, Martin, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Ružomberok, Poprad, 2x Prešov, Michalovce).

História založenia Oddelení nukleárnej medicíny v rokoch 1951–2015 (64 rokov)

Bratislava 1 1951 Onkologický ústav (OÚSA, LF UK, SZU)

Košice 1954 Oddelenie nukleárnej medicíny FN

Bratislava 2 1958 Oddelenie nukleárnej medicíny FN

Martin 1960 Oddelenie nukleárnej medicíny FN

Banská Bystrica 1971 Oddelenie nukleárnej medicíny

Prešov 1 1976 Oddelenie nukleárnej medicíny

Nitra 1983 Oddelenie nukleárnej medicíny

Trnava 1985 Oddelenie nukleárnej medicíny

Poprad 1985 Oddelenie nukleárnej medicíny

Michalovce 1994 Oddelenie nukleárnej medicíny

Prešov 2 2002 Oddelenie nukleárnej medicíny, t. č. zrušené

Ružomberok 2003 Oddelenie nukleárnej medicíny- UVN

Bratislava 3 2005 PET centrum Biont a Cyklotrón

Rožňava zrušené pracovisko
Na tejto strane 4 historické fotografie pracovníkov z ONM.
Na tejto strane 4 historické fotografie pracovníkov z ONM.

Prístrojová nukleárna technika

Na detekciu rôznych druhov žiarenia sa postupne využívali:

fotografická platňa, spintariskop, Wilsonova hmlová komora, potom neskôr (1928) Geiger-Mullerova trubica a elektroskop a v roku 1965 prvýkrát využívaný scintilačný detektor.

V 50. rokoch sa začali pokusy o zostrojenie zobrazovacích scintilačných detektorov:

 • 1952 Kuhl – prvý pohybový gamagraf (scintigraf) – skener
 • 1956 Hupka – prvý pohybový gamagraf – náš v SR
 • 1957 Hal Anger – prvá scintilačná kamera – u nás 1967
 • 1960 Hupka + Skupenová – profilograf
 • 1970 prvá PET kamera – u nás 2000
 • 1976 Kuhl – SPECT – u nás 1984
 • 2000 zakúpená prvá PET kamera
 • 2005 zakúpenie jediného slovenského cyklotrónu 18 MEV urýchlovač Cyclone 18/9 belgickej výroby IBA do BIONTu, Karlova Ves, Bratislava

V súčasnosti má každé oddelenie nukleárnej medicíny gamakameru na tomografické vyšetrenie:

 • 18 SPECT – 6 z nich majú SPECT/CT (2 Bratislava, 1 Nitra, 1 Poprad, 1 Košice, 1 Ružomberok)
 • 6 PET/CT (2 Bratislava, 2 Nitra, 1 Košice, 1 Banská Bystrica)
 • 1 PET (Bratislava)
 • 1 koincidenčná kamera (Ružomberok)

Z týchto 13 oddelení nukleárnej medicíny je niekoľko neštátnych zariadení (OÚSA Bratislava, Trnava, Nitra) a ostatné sú štátne.


1951 – BRATISLAVA 1

Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA a SZU a OÚSA ONKOLOGICKÝ ÚSTAV sv. ALŽBETY

Prednosta: doc. MUDr. Š. Hupka, DrSc.

doc. MUDr. I. Makaiová, CSc.

doc. MUDr. S. Balogová, Ph.D.

Prim. dg. časti: MUDr. J. Veselý, MUDr. Z. Tomišková

Prim. th. časti: MUDr. Š. Šimko, MUDr. E. Dibáková, MUDr. F. Borovičová, MUDr. E. Takácsová

Prednosta Katedry nukleárnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity:

doc. MUDr. Š. Hupka, DrSc.,

doc. MUDr. J. Kaušitz, CSc.

Lekári nukleárnej medicíny chronologicky: MUDr. Šimko, MUDr. Švec, MUDr. Ličková, MUDr. Kováč, MUDr. Galbavá, MUDr. Dibáková, MUDr. Rajniaková, MUDr. Borovičová, MUDr. Kaušitz, MUDr. Slováček, MUDr. Ing. Synak, MUDr. Vivodová, MUDr. Podaná, MUDr. Hrabinská, MUDr. Holincová, MUDr. Makaiová, MUDr. Veselý, MUDr. Tomeková, MUDr. Pročka, MUDr. Takácsová, MUDr. Mikšíková, MUDr. Tomišková, MUDr. Šenkériová, MUDr. Perháčová, MUDr. Csériová, MUDr. Cích, MUDr. Bartovic, MUDr. Abrahámová, doc. MUDr. Balogová, MUDr. Noskovičová, MUDr. Raneta

Nelekári nukleárnej medicíny chronologicky:

RNDr. Skupenová, Ing. Ferencei, Ing. Pípa, Ing. Hasík, Ing. Grélik, Ing. Banko, Ing. Füriová, RNDr. Kováčová, Ing. Bánki, Mgr. Kantová

Ing. Hrivňáková, PharmDr. Králiková, PharmDr. Tomek, PharmDr. Aksamitová, Ing. Skrášková, PharmDr. Staník

Prvým pracoviskom, kde sa zároveň začala vykonávať in vivo diagnostika a aj liečba otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi bolo Oddelenie nukleárnej medicíny Onkologického ústavu v Bratislave. Toto oddelenie nukleárnej medicíny robí už 64 rokov liečbu rádioaktívnym jódom v uzatvorenom oddelení nukleárnej medicíny. Najprv to boli dobre diferencované karcinómy štítnej žľazy, potom neskôr tyreotoxikózy.

V súčasnosti pri prestavbe a prístavbe v roku 2010 sa vzhľadom k zvýšeniu radiačnej ochrany vytvorilo 7 izieb (5 dvojposteľových a 2 jednoposteľové aj s hygienickým príslušenstvom).

1956 – doc. Hupka zostrojil prvý pohybový gamagraf vlastnými rukami, potom postupne výmena: výroba Siemens, PhoDot gamagraf, Gama 8100 maďarskej výroby.

1960 – doc. Hupka + prof. Skupenová – profilograf.

1967 – Hal Anger – prvá scintilačná kamera planárna PHOGama 3 a postupne aj s celotelovým zobrazením, s počítačom Gama 14.

1984 – prvá SPECT kamera Siemens Digitrac 7500 s počítačom PDP 11/34, celotelové zobrazenie.

1990 – ďalšia planárna kamera MB 9300 maďarskej výroby.

1994 – v rámci zakúpenia viacerých SPECT kamier (zrušením plánovanej výstavby Onkologického ústavu Kramáre) sa získali 2 SPECT kamery Sopha DST a DSX Bodytrak (Sopha Medical) s možnosťou celotelovej gamagrafie spojenou počítačovou sieťou s PACS-om počítačom HERMES s možnosťou fúzie.

2000 – prestavba oddelenia nukleárnej medicíny – úprava 4. poschodia a príprava oloveného tienenia pre inštaláciu softvérovej fúzie.

August 2000 – prvá PET kamera ECAT EXACT HR+ (Siemens) s možnosťou fúzie vybranej časti tela s CT a MR.

2002 – zakúpenie novej dvojdetektorovej SPECT kamery E.cam Siemens s celotelovým zobrazením.

2005 – prestavba ONM za účelom inštalácie hybridnej SPECT/CT kamery Siemens SymbiaT2.

2013 – zakúpenie hybridnej PET/CT kamery (Philips Gemini TF 16) s príslušenstvom Intego (Medrad) – automatický aplikátor množstva aktivity.

Prvá PET kamera (inštalovaná v auguste 2000) bola získaná z deblokačných financií Ruskej federácie v rámci začiatku budovania projektu Cyklotrónového centra SR s Úradom pre metrológiu, skúšobníctvo a normalizáciu SR ako garantom výstavby a Ministerstva školstva ako jeho gestorom.

V rámci úloh technickej spolupráce Úradu dozoru SR s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu sa začala pripravovať osobitná výroba PET rádionuklidov a rádiofarmák (pozri poslednú časť).

Dovtedy, do roku 2008, kým nedošlo k vlastnej registrácii rádiofarmaka Biont FDG sme dovážali 18F-FDG (fluorodeoxyglukózu) z Řeže pri Prahe (doc. Melichar a spol.) denne autom firmou Izomedact (dr. Vízner).

Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. a terajší riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. a terajší riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

80. narodeniny doc. MUDr. Štefana Hupku, DrSc.
80. narodeniny doc. MUDr. Štefana Hupku, DrSc.

Bojovníci za uskutočnenie výdobytkov ruskej deblokácie: Ing. Alžbeta Füriová, doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc. RNDr. Soňa Kováčová, CSc., MUDr. Jolana Javorková. (vľavo).
Bojovníci za uskutočnenie výdobytkov ruskej deblokácie: Ing. Alžbeta Füriová, doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc. RNDr. Soňa Kováčová, CSc., MUDr. Jolana Javorková. (vľavo).

Zahájenie práce na prvej PET kamere.
Zahájenie práce na prvej PET kamere.

Námestník riaditeľa RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. a riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. v kruhu PET kamery.
Námestník riaditeľa RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. a riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. v kruhu PET kamery.

Návšteva Európskych poslancov na prvom PET pracovisku.
Návšteva Európskych poslancov na prvom PET pracovisku.

Prvý pacient na PET vyšetrení.
Prvý pacient na PET vyšetrení.

Kolektív pracovníkov na prvej PET kamere – OÚSA.
Kolektív pracovníkov na prvej PET kamere – OÚSA.

Ing. Alžbeta Füriová v rozhovore so zástupcom firmy.
Ing. Alžbeta Füriová v rozhovore so zástupcom firmy.

Vrchná rádiologická asistentka pani Marta Kubáňová víta PET kameru.
Vrchná rádiologická asistentka pani Marta Kubáňová víta PET kameru.

Primárka KNM OÚSA na pracovisku MUDr. Františka Borovičová.
Primárka KNM OÚSA na pracovisku MUDr. Františka Borovičová.


1954 – KOŠICE

Oddelenie nukleárnej medicíny FN a LF UPJŠ

Vedúci : MUDr. I. Pokorná, CSc.

prof. MUDr. J. Zimáček, CSc.

MUDr. I. Marín

Lekári:

MUDr. Pokorná, prof. MUDr. Zimáček, doc. MUDr. Jurgová, MUDr. Takács, MUDr. Strožová, MUDr. Marín, doc. MUDr. Lepej, MUDr. Nižňanská, MUDr. Cápová, MUDr. Tóthová

Nelekári:

dr. Žemberová, dr. Macháňová, dr. Pavlíčková, dr. Frischová, Ing. Veréb, Ing. Putankó, Ing. Černický, dr. Marínová

1954 – sa zriadilo na Rádiologickej klinike FN Pracovisko využitia rádioaktívnych izotopov.

1961 – sa zriadilo Centrálne izotopové pracovisko – do roku 1968.

1968–1987 – zriadené Oddelenie nukleárnej medicíny.

Primárkou Oddelenia nukleárnej medicíny do roku 1987 bola MUDr. Ivona Pokorná, CSc. Postupne sa ONM vybavilo kvalitnou prístrojovou technikou: gamagraf a gamakamera Picker. Toto pracovisko bolo aj výučbovou bázou pre LF UPJŠ pre nukleárnu medicínu. Po odchode dr. Pokornej do dôchodku sa stal šéfom doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.

1987–1992 bol primárom ONM Košice doc. MUDr. J. Zimáček, CSc.

1992 – bola spojená Klinika nukleárnej medicíny s rádiodiagnostikou, doc. Zimáček sa stal profesorom a primárom bol dr. Takács.

1998 – sa stala prednostkou doc. T. Jurgová, CSc.

1997 – sa zapojil do pedagogického procesu MUDr. J. Lepej, CSc, ktorý v roku 2001 v Prahe habilitoval a spolu s prof. Zimáčkom učili nukleárnu medicínu.

Primárka košického pracoviska MUDr. Pokorná.
Primárka košického pracoviska MUDr. Pokorná.

V pôvodných priestoroch sa skvalitnila tomografická diagnostika SPECT kamerou Sopha Body Trak. Súčasťou ONM od začiatku 70. rokov bolo aj pre in vitro vyšetrenia RIA laboratórium, ktoré postupne viedli dr. Macháňová, dr. Žemberová, Mgr. Pavlíčková, a od roku 2000 dr. Frischová, CSc.

V rámci transformačného procesu v zdravotníctve SR došlo k zmenám aj v nukleárnej medicíne.

V roku 2003 bolo ONM rozhodnutím MZSR vyčlenené z FN a stalo sa súčasťou nového Východoslovenského onkologického ústavu.

Vo februári 2004 doc. Lepej predložil na MZSR návrh na zriadenie samostatnej organizácie, a tak vznikol v tom istom roku Inštitut nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM). Do funkcie riaditeľa bol menovaný MUDr. I. Marín, jeho námestníkom doc. Lepej a primárom dr. Takács. Tento ústav INMM bol naďalej lokalizovaný v starých priestoroch.

2006 – k ďalšej zmene došlo v tomto roku, kedy organizačne bolo Oddelenie nukleárnej medicíny z Banskej Bystrice Ministerstvom zdravotníctva prevedené do INMM.

V rokoch 2005–2011 došlo v Košiciach k čiastočnej rekonštrukcii priestorov a k inštalácii tretej gamakamery.

2009 – z dôvodov nevyhovujúcich pracovných podmienok dalo MZSR súhlas na výstavbu novej budovy INMM a primárkou sa stala MUDr. V. Tóthová.

V marci 2011 bolo slávnostné otvorenie Novej budovy Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach aj s lôžkovou liečebnou časťou (6 jednolôžkových a 2 dvojlôžkové izby) – primárka MUDr. V. Cápová.

V roku 2012 bola zmena riaditeľa – MUDr. Maďar, MPH.

2012–2013 – dobudovanie pracoviska Pozitrónovej emisnej tomografie – PET/CT – vedúci lekár MUDr. V. Ňižňanská.

Kolektív košického pracoviska.
Kolektív košického pracoviska.

Košická prvá PET/CT kamera.
Košická prvá PET/CT kamera.

Prof. MUDr. Zimáček z košického pracoviska.
Prof. MUDr. Zimáček z košického pracoviska.

Doc. MUDr. Lepej z košického pracoviska.
Doc. MUDr. Lepej z košického pracoviska.


1958 – BRATISLAVA 2

Oddelenie nukleárnej medicíny pri I. Internej klinike FN, Staré mesto, Mickiewiczova 13

Vedúci: doc. MUDr. M. Janotka, CSc.

prof. MUDr. J. Pecháň, DrSc.

prof. MUDr. A. Remková, DrSc.

MUDr. P. Povinec, Ph.D.

MUDr. M. Arpášová

Lekári:

MUDr. Rapoš, MUDr. Podoba, MUDr. Vereš, prof. MUDr. Remková, MUDr. Šimorová, MUDr. Balogová, MUDr. Povinec, MUDr. Arpášová, MUDr. Brnka

Nelekári:

doc. MUDr. Križko,,dr. Cesnaková, Ing. Bránská, dr. Šturdiková, dr. Prieložná

V r. 1958 sa na I. Internej klinike a LF UK v rámci rozvoja diagnostických metód dohodli prof. MUDr. Ondrejička, DrSc., doc. MUDr. Ján Križko, CSc. a doc. MUDr. Miroslav Janotka, CSc. a založili Rádioizotopové pracovisko na I. Internej klinike. Prednostom tohto pracoviska bol doc. MUDr. M. Janotka, CSc., ktorý začal robiť vyšetrenia s jednou laborantkou. Vtedajšia lôžková časť mala pôvodne 10 lôžok a ambulantnú časť miestnosti. Doprava rádioaktívneho jódu nebola zabezpečená ako dnes, chodilo sa autom do Prahy do Ústavu jadrovej fyziky. Rádiofarmaká pripravoval doc. MUDr. Ján Križko, CSc.

Na jeseň 1981 sa konal v Prahe 1. kongres nukleárnej medicíny, radiačnej hygieny a rádiobiológie, na ktorom doc. MUDr. M. Janotka, CSc. prevzal významné celoštátne vyznamenanie. O pár dní v tom istom roku zakladateľ tohto Oddelenia nukleárnej medicíny tragicky zahynul.

Na jeho miesto nastúpil prof. MUDr. J. Pecháň, DrSc. Pod jeho vedením sa pracovisko rozvíjalo na technickej, vedomostnej aj personálnej úrovni. Bol veľmi aktívny, v rokoch 1992–1994 bol prezidentom Slovenskej lekárskej komory. Prof. MUDr. J. Pecháň, DrSc., nás taktiež navždy opustil v máji 1997 po ťažkej a zákernej chorobe.

1987 – bola inštalovaná Gamakamera MB 9200 (maďarskej výroby).

1994 – dlho očakávaná realizácia tomografickej a celotelovej gamakamery MULTISPECT 2 – ICON (Siemens) do zrekonštruovaných priestorov.

Pod vedením prof. MUDr. J. Pecháňa, DrSc pracovalo veľa významných kapacít: doc. MUDr. J. Podoba, CSc., MUDr. O. Vereš, MUDr. D. Rapoš.

Vedúci lekári Oddelenia nukleárnej medicíny pri I.Internej klinike FN:

1958–1981 doc. MUDr. M. Janotka, CSc.

1981–1997 prof. MUDr. J. Pecháň, DrSc.

1997–2003 prof. MUDr. A. Remková, DrSc.

2004–2005 MUDr. P. Povinec, Ph.D.

2005 – doteraz MUDr. Marína Arpášová

Prof. MUDr. Jozef Pecháň, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Pecháň, DrSc.

Doc. MUDr. Miroslav Janotka, CSc.
Doc. MUDr. Miroslav Janotka, CSc.

SPECT kamera na druhom bratislavskom pracovisku.
SPECT kamera na druhom bratislavskom pracovisku.
1960 – MARTIN

Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a UNM

Prednosta: prof. MUDr. Jozef Holan, DrSc.

doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.

Lekári:

MUDr. M. Števík, MUDr. D. Evin, MUDr. A. Fukasová, MUDr. H. Poláček, MUDr. D. Hrkeľová

(predtým: prof. Holan, MUDr. Gottliebová, MUDr. Kostičová, MUDr. Kalinčiaková, MUDr. Lepej)

Nelekári:

Farmaceut – 1, elektroinžinier – 1, SZP – 15, dokumentarista – 1, NZP – 1

Vznik nukleárnej medicíny ako samostatného medicínskeho odboru v Martine je spojený s menom prof. MUDr. Jozefa Holana, DrSc.

1960 – prof. MUDr. Jozef Holan, DrSc. Vďaka jeho progresívnym zámerom sa v roku 1960 začali robiť niektoré rádionuklidové vyšetrenia.

1964 – prof. Holan začal prednášať v Martine nukleárnu medicínu ako samostatný predmet na LF UK.

1966 – bol prof. Holan poverený vedením Katedry biofyziky a nukleárnej medicíny LF UK.

1968 – sa stal prof. Holan vedúci Oddelenia nukleárnej medicíny FNsP ambulantnej a posteľovej časti a tu sa začala vykonávať ako na druhom pracovisku v SR liečba zhubných nádorov štítnej žľazy rádioaktívnym jódom.

1970 – bola vďaka rozhodnutiu MZSR prvá Klinika nukleárnej medicíny v ČSSR, do konca roku 1990 bol prednostom tejto kliniky prof. Holan, kedy išiel do dôchodku. Po ňom sa stal prednostom kliniky doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., ktorý je prednostom až doteraz.

V roku 1991 vznikla havária časti likvidácie odpadu rádioaktívneho jódu, nemohlo sa liečiť, takže do roku 2005 sa posielali pacienti sa liečiť do ČR. Došlo k prestavbe celej kliniky, takže v roku 2005 začiala práca na obnovenej Klinike nukleárnej medicíny.

Prístrojová diagnostika:

Najprv to bol pohybový gamagraf, potom gamakamera Cine 200, ďalej dvojhlavová Sopha kamera s výpočtovou stanicou a v novej prestavbe v roku 2005 dvojdetektorová SPECT kamera Siemens.

Klinika nukleárnej medicíny sa naďalej zaoberá kompletnou rádionuklidovou diagnostikou a liečbou ochorení štítnej žľazy, od roku 2006 lieči lymfómy 90Y-Ytracisom a vykonáva ambulantnú liečbu zápalov kĺbov.

Lôžková časť:

Štyri jednoposteľové izby, dve dvojposteľové a jedna trojposteľová izba (spolu 11 postelí).

Likvidačnú stanicu rádioaktívneho odpadu (LSRAO) vyprojektovala a realizovala firma Roediger z Nemecka podľa najprísnejších noriem platných v EÚ.

Prof. MUDr. Jozef Holan, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Holan, DrSc.

Inžinier ovládajúci SPECT kameru.
Inžinier ovládajúci SPECT kameru.

Kolektív KNM Martin, uprostred doc.MUDr. Ivan Režňák,CSc.
Kolektív KNM Martin, uprostred doc.MUDr. Ivan Režňák,CSc.

SPECT kamera Martin (vľavo).
SPECT kamera Martin (vľavo).

Holan - Choroby štítnej žľazy (vlevo),
Holan - Choroby štítnej žľazy (vlevo),

Režňák - Moderné zobrazovacie metódy v lekárskej diagnostike (vpravo).
Režňák - Moderné zobrazovacie metódy v lekárskej diagnostike (vpravo).

Martin – zariadenie na skladovanie a odber <sup>133</sup>Xe.
Martin – zariadenie na skladovanie a odber <sup>133</sup>Xe.


1971 – BANSKÁ BYSTRICA

Oddelenie nukleárnej medicíny patrí od roku 2006 pod košický ústav – Inštitut nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM )

Primári: MUDr. M. Bucek

doc. MUDr. J. Lepej, CSc.

MUDr. D. Spišiaková

MUDr. I. Mikšková – Vinarčíková

Lekári:

MUDr. Bukový, MUDr. Galandová, MUDr. Ščepko, MUDr. Kurrayová, MUDr. Spišiaková, MUDr. Mikšíková, MUDr. Zacharovská, MUDr. Nižňanská, MUDr. Kaliská, MUDr. Lepej

1972 – začalo pracovať Oddelenie nukleárnej medicíny v starom areáli krajskej nemocnice; zakladateľom oddelenia bol primár MUDr. Milan Bucek a prvým zobrazovacím prístrojom bol pohybový gamagraf PHODOT.

1977 – sa zakúpila prvá gamakamera LFOV (Nuclear Chicago).

1978 – počítač na spracovanie Scintron (Berthold).

1981 – pracovalo na ONM 25 pracovníkov (Bucek, Bukový, Zacharovská, Kurrayová, Galandová, Ščepko, Spišiaková, Mikšíková).

1989 – zakúpená SPECT gamakamera ORBITER 3700.

Po odchode primára MUDr. M. Buceka do dôchodku bol novým primárom MUDr. Ján Lepej, CSc.

V osemdesiatich rokoch sa RIA laboratórium, ktoré viedla PharmDr. Viera Hornová, zapojilo do výskumu prof. Dluholuckého a vytvorilo sa Celoslovenské centrum pre skríning novorodeneckej hypotyreózy ako jedno z prvých v Európe. Tu sa postupne zavádzali aj iné metódy (fenylketonúria).

2001 – v tomto roku došlo k odčleneniu Skríningového centra z Oddelenia nukleárnej medicíny a jej pričleneniu k Detskej klinike DFNsP v Banskej Bystrici.

2004 – z dôvodu racionalizácie práce došlo v tomto roku k odčleneniu RIA laboratória z Oddelenia nukleárnej medicíny a začleneniu do Oddelenia laboratórnych metód.

2004 – po odchode doc. Lepeja do Košíc bola primárkou MUDr. D. Spišiaková.

Pre vysokú finančnú zadlženosť si ONM ťažko zaisťovalo financie pre svoju činnosť, čo bolo hlavným dôvodom, prečo od roku 2006 bola vyčlenená činnosť Oddelenia nukleárnej medicíny v Banskej Bystrici do Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) do Košíc.

2009 – sa stala primárkou v Banskej Bystrici MUDr. Iveta Mikšíková – Vinarčíková.

2011 – bola spustená pozitrónová emisná tomografia PET/CT – vedúcim lekárom v období bola MUDr. Viera Nižňanská (ktorá odišla do Košíc), teraz PET pracovisko vedie MUDr. Lucia Kaliská.

Primár MUDr. Milan Bucek vo svete so svojimi spolupracovníkmi.
Primár MUDr. Milan Bucek vo svete so svojimi spolupracovníkmi.

50. narodeniny primára Buceka – Banská Bystrica.
50. narodeniny primára Buceka – Banská Bystrica.

Bystrická SPECT kamera.
Bystrická SPECT kamera.

Bystrická Gama sonda.
Bystrická Gama sonda.

Intraoperačná sonda – Banská Bystrica.
Intraoperačná sonda – Banská Bystrica.


1976 – PREŠOV 1

Oddelenie nukleárnej medicíny

Primári: MUDr. Dezider Flasík

MUDr. Jozef Leško

Lekári:

MUDr. Mamráková, MUDr. Prochádzková, MUDr. Barla, MUDr. Vaľová, MUDr. Jurková, MUDr. Polačko, MUDr. Hornyák

V roku 1976 bolo zriadené Oddelenie nukleárnej medicíny v Prešove v NsP. Jej zakladateľom a prvým primárom sa stal vtedajší riaditeľ NsP Prešov MUDr. Dezider Flasík, ktorý v roku 1990 išiel do dôchodku a jeho nástupcom sa stal MUDr. Jozef Leško, ktorý je primárom doteraz. Toto oddelenie má dve časti pre in vivo a in vitro vyšetrenia. Súčasťou in vitro oddelenia bolo od začiatku RIA laboratórium s tyreoidálnou diagnostikou.

In vivo úsek bol od začiatku vybavený pohybovým gamagrafom Picker Magnascanner 500i a jedno a dvojkanálovou súpravou s kalibrátorom na meranie aplikovaných aktivít rádiofarmák.

1988 – bolo oddelenie vybavené planárnou gamakamerou MB 9200 maďarskej výroby.

1996 – bola vykonaná digitalizácia gamakamery.

Taktiež RIA úsek sa postupne modernizoval dodaním automatu Imx (firma ABBOT, rok 1994), RIA-matu 280 (rok 1997, nahradený neskôr STRATEC SR 300), čo značne urýchlilo a zjednodušilo prácu pri stanovovaní biologických hodnôt v sére. Laboratórium je dlhodobo (od roku 1997) napojené na systém externej kontroly kvality.

Zároveň sa vybavil RIA úsek dodaním výkonného plne automatizovaného imunochemického analyzátora AXSYM (1. 1. 2009), ktorý bol nahradený imunochemickým analyzátorom ARCHITECT i1000 (máj 2010) firmou ABBOT. V polovici roku 2004 a následne koncom roku 2008 sa podarilo zrealizovať ďalší upgrade akvizičnej a vyhodnocovacej časti gamakamery, čo umožnilo výmenu údajov medzi jednotlivými pracoviskami NM v DICOM formáte.

Oddelenie nukleárnej medicíny v Prešove pôsobilo dlhodobo v rámci NsP Prešov, neskôr FNsP J. A. Reimana Prešov (1976–2005). Na základe výberového konania došlo v júli 2005 do 9ročného prenájmu firmy Aliatros, z ktorej sa v decembri 2005 oddelenie odčlenilo a novým prevádzkovateľom sa stala firma VIVAMED, s.r.o. Po ukončení prenájmu bolo oddelenie majiteľmi firmy odkúpené a činnosť RIA úseku ukončená v máji 2014.

Vo februári 2012 bola oživená a spustená do prevádzky dvojhlavová SPECT gamakamera DST-Xii s vyhodnocovacím systémom VISION 6.0 fy GE.

V mesiacoch august – september 2014 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia odkúpenej časti budovy (nová elektroinštalácia, LAN sieť, zateplenie budovy...), upravený bol nový vchod na oddelenie, spracované firemné logo a nastalo celkové skultúrnenie vnútorného a vonkajšieho okolia budovy. Súčasnými konateľmi sú MUDr. Š. Buľba a Ing. M. Škrek.

Na ONM krátko pracovali MUDr. Prochádzková, MUDr. Mamráková, MUDr. Barla, MUDr. Vaľová a doteraz pracujú 4 lekári: od roku 1982 MUDr. Leško, od roku 1995 MUDr. Jurková, od roku 2015 MUDr. Polačko a MUDr. Hornyák.

Prešovské pracovisko s primárom MUDr. Jožkom Leškom.
Prešovské pracovisko s primárom MUDr. Jožkom Leškom.


1983 – NITRA

Oddelenie nukleárnej medicíny IZOTOPCENTRUM

Pôvodný primár, t. č. riaditeľ: MUDr. Vladimír Vondrák

Primár MUDr. Andrej Vondrák

Lekári: MUDr. Grác , MUDr. V. Vondrák, MUDr. Kurucová, MUDr. A. Vondrák, MUDr. Fajtl, MUDr. Hrivnák, MUDr. Pročka

1983 – hľadanie atestovaného skúseného internistu pre vytvorenie Oddelenia nukleárnej medicíny v Nitre – našiel sa MUDr. Vladimír Vondrák (ktorý bol aj prvým primárom) – bol vychovaný u hlavného odborníka pre nukleárnu medicínu doc. Hupku v Bratislave.

1984 – MUDr. V. Vondrák sa zúčastnil dvojmesačného kurzu v Moskve, usporiadaného pod záštitou IAEA vo Viedni.

1986 – úprava nemocnice, MUDr. V. Vondrák, MUDr. Bútorová, MUDr. Repárová, MUDr. Salerová – atestácia z nukleárnej medicíny primára dr. V. Vondráka.

Pribúdajú ďalší pracovníci a začína sa skušobná prevádzka oddelenia, dovoz darovaných prístrojov zo slovenských a českých pracovísk – prvé výsledky z RIA laboratória, práca na jednosondovej a dvojsondovej súprave, akumulačné fibrinogénové testy.

1987 – maďarský gamagraf Gama 8100.

1988 – na ďalšie Vianoce získali za iné ako štátne peniaze maďarskú gamakameru MB 9200, vyhodnocovacie zariadenie ku gamakamere Amiga 2000.

1994 – získali novú SPECT kameru Sopha DS7.

1995 – RIAMAT – poloautomatické zariadenie na zlepšenie in vitro diagnostiky.

2004 – 1. októbra – nová éra pracoviska, začiatok práce neštátneho oddelenia nukleárnej medicíny IZOTOPCENTRUM, s.r.o.

2006 – nástup do zamestnania dr. A. Vondrák na ONM.

2006 – získané prístroje od Siemens – Biograph Duo (PET/CT), E.cam (dvojhlavová kamera).

2007 – organizácia česko-slovenských Dní nukleárnej medicíny – dobrý ohlas.

2008 – certifikát ISO 9001:2008.

2009 – 2010 absolvovanie bakalárského štúdia troch laborantov, nástup nového fyzika, nový rádiológ dr. Fajtl.

2012 - dr. A. Vondrák – atestácia z nukleárnej medicíny.

2013 – dr. Pročka – nástup do zamestnania s atestáciou z nukleárnej medicíny.

2013 – začiatok prestavby priestorov na Rázusovej 24 ako nové Oddelenie nukleárnej medicíny.

2014 – júl – kolaudácia nových priestorov a začiatok za plnej prevádzky.

2014 – PET/CT Biograph 40 mCT, SPECT/CT Symbia Intevo.

Primár MUDr. Vladimír Vondrák – Nitra.
Primár MUDr. Vladimír Vondrák – Nitra.
 


1985 – TRNAVA

Oddelenie nukleárnej medicíny

Primári: MUDr. Marek Homola

MUDr. Jozef Drabant

MUDr. Jarmila Čuperková

MUDr. Lucia Kuncová

Lekári:

MUDr. Homola, MUDr. Drabant, MUDr. Bránsky, MUDr. Fridrichová, MUDr. Klčovská, MUDr. Čuperková, MUDr. Kuncová, MUDr. Hrašková, MUDr. Vančová

Nelekári:

Ing. Bránská, Ing. Jedličková, Ing. Horák

1985 – bolo založené v Trnave v priestoroch ZZS (Závodné zdravotné stredisko) Jaslovské Bohunice, s primárom MUDr. Marekom Homolom. Ďalší pracovníci boli: MUDr. Š. Drabant a traja laboranti.

1985 – prvé prístroje boli: Scintikart N – typ MB 8100 a dvojkanálová spektrometrická súprava NZG 722, začalo sa s vyšetrovaním akumulačného testu a scintigrafie štítnej žľazy.

1986 – zavedenie funkčného vyšetrenia obličiek – rádiorenografia a začali sa in vitro (RIA) – T4, T3 so zapožičaným ZZS Gama automatom.

1987 – bola inštalovaná prvá gamakamera MB 9100 s vyhodnocovacím zariadením 9101/A (prvé vyšetrenia boli statické vyšetrenia obličiek a dynamické vyšetrenie pečene).

1989 – presťahovanie Oddelenia nukleárnej medicíny do nových priestorov Polikliniky Družba s primárom MUDr. Jozefom Drabantom. Ďalšími pracovníkmi boli: MUDr. Š. Bránsky a 10 SZP pracovníkov.

1992 – nastúpila dr. Jarmila Čuperková, Ing. Horák, Ing. Jedličková a spolu 14 SZP pracovníkov.

1995 – získala atestáciu z nukl. medicíny dr. J. Čuperková.

1997 – bola zakúpená jednodetektorová gamakamera DSX SOPHA Vision – vyšetrenie skeletu, pľúc, kĺbov, štítnej žľazy, slinných žliaz, obličiek, pečene, príštitných teliesok.

2004 – sa primárom stáva MUDr. Jarmila Čuperková po odchode MUDr. Drabanta z Oddelenia nukleárnej medicíny.

2008 – zakúpený laminárny box BIO 176 na prípravu rádiofarmák a merač aplikovanej aktivity CAPINTEC typ CRC 25 W.

2013 - odchod primárky MUDr. J. Čuperkovej na dôchodok. Primárom a odborným zástupcom sa stáva MUDr. Lujza Kuncová.

2014 - zakúpenie gamasondy Neoprobe na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny.

V pláne v roku 2016 je zakúpenie hybridnej SPECT/CT kamery.


1985 – POPRAD

Oddelenie nukleárnej medicíny

Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Primári: MUDr. Oľga Zrubcová

MUDr. Marika Veréb

MUDr. Ľudmila Pál

MUDr. Jaroslav Weissensteiner

Lekári:

MUDr. M. Veréb, MUDr. Ľ. Pál, MUDr. V. Verbóová, MUDr. P. Spodník, MUDr. O. Zrubcová, MUDr. M. Leško, MUDr. J. Weissensteiner

Nelekári:

Ing. Leščinský, Ing. Kuchta, MUDr. Mrózová, Ing. Matisová

1985 – vzniklo oddelenie nukleárnej medicíny v Poprade pod vedením primárky MUDr. Oľgy Zrubcovej. In vivo vyšetrenia sa realizovali renografom a pohybovým gamagrafom. V pôvodnom vybavení oddelenia boli studne na meranie veľkých a malých objemov.

1986 – sa po zakúpení gamaautomatu začala RIA analýza vzoriek, jedenkrát týždenne chodil z Košíc hodnotiť MUDr. J. Takács, CSc. až do vykonania atestácie z nukleárnej medicíny MUDr. Zrubcovej.

1987 – MUDr. Zrubcová vykonala atestáciu v decembri 1987.

1987 – kúpila sa planárna gamakamera MB 9200.

1988 a 1989 usporiadalo Oddelenie nukleárnej medicíny celoštátny seminár technických pracovníkov a prípravu rádiofarmák.

1990 – ďalšia gamakamera MB 9200.

1999 – nastúpila na ONM MUDr. Marika Veréb.

2003 – MUDr. Marika Veréb zastávala dva roky funkciu primárky Oddelenia nukleárnej medicíny, oddelenie získalo gamasondu od firmy Gammasonics na detekciu sentinelových uzlín a začala sa robiť rádiosynoviortéza.

2005 – nastúpil na ONM MUDr. Jaroslav Weissensteiner. Po odchode MUDr. M. Veréb v júni 2005 na ďalšie pracovisko nukleárnej medicíny v Prešove bola poverená vedením oddelenia MUDr. Zrubcová.

2006 – nastúpil na ONM MUDr. Miroslav Leško.

2007 – sa oddelenie nukleárnej medicíny stalo organizačne časťou Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie pod vedením primára MUDr. Ľudovíta Chalányiho.

2008 – nastupuje na ONM MUDr. Ľudmila Pál.

Jún 2009 – bola menovaná za vedúceho lekára MUDr. Ľudmila Pál.

2010 – sa na ONM zrealizovala rozsiahla rekonštrukcia v súvislosti s inštaláciou hybridnej SPECT/CT gamakamery firmy Philips typu Bright View XCT s uvedením do prevádzky 7. 10. 2010. V rámci rekonštrukcie sa nainštaloval aj nový laminárny box Labox MB 180 na prípravu rádiofarmák.

2011 – je poverený vedením oddelenia nukleárnej medicíny MUDr. Jaroslav Weissensteiner, ktorý získal špecializáciu z nukleárnej medicíny v apríli 2011.

2011 – nastúpili lekári MUDr. P. Spodník a MUDr. V. Verbóová, postupne sa zaviedli nové vyšetrovacie metódy: peroperačná detekcia sentinelovej uzliny pri karcinóme prsníka, gamagrafické vyšetrenie s 123I-MIBG, dynamická gamagrafia pažeráka, DatScan a iné klasické vyšetrovacie metódy.

T. č. pracujú na Oddelení nuklearnej medicíny: 4 lekári, 1 fyzik, 1 chemička na RAF.

Primárka MUDr. Oľga Zrubcová – Poprad.
Primárka MUDr. Oľga Zrubcová – Poprad.

SPECT/CT v Poprade.
SPECT/CT v Poprade.


1994 – MICHALOVCE

Oddelenie nukleárnej medicíny NsP Š. Kukuru

Primár: MUDr. Dana Ninčáková

Lekár: MUDr. Monika Málincová - od. r. 2016

1994 – v apríli vznik nového Oddelení nukleárnej medicíny.

1994 – prvá kamera MB 9200 maďarskej (planárna jednohlavová).

1997 – MILLENNIUM MPR – GE – jednohlavová SPECT.

Vyšetrovaná: Zemplínska oblasť.

Vyšetrenia: štítna žľaza, perfúzna gamagrafia pľúc, statické a dynamické vyšetrenie obličiek, u detí uroflowmetria, hepatolienoscan, div. Meckeli, krvácanie z GIT, hepatobiliárny systém, vyšetrenie kĺbov a skeletu. Po troch rokov pribudli vyšetrenia SPECTov.

RIA laboratórium v roku 2013 (po 19 rokoch) zaniklo.

Je to jediné pracovisko nukleárnej medicíny v holdingovej spoločnosti SVET ZDRAVIA zahrňujúcich 12 nemocníc.

Sú tu však dva kladné momenty oproti minulosti: Faktúry sú hradené v požadovaných termínoch. Vykázané výkony sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami.

Primárka MUDr. Dana Ninčáková - Michalovce.
Primárka MUDr. Dana Ninčáková - Michalovce.


2002 – PREŠOV 2

Oddelenie nukleárnej medicíny

Jurkovičova 19, Poliklinika Sekčov (v prítomnosti), Centrum Reimanus (v minulosti)

Primári: MUDr. I. Marín

MUDr. V. Nižňanská

MUDr. O. Zrubcová

MUDr. M. Veréb

Lekári:

MUDr. I. Marín 2002–2004, MUDr. V. Nižňanská 2004–2005, MUDr. M. Veréb, MUDr. O. Zrubcová 2009–2014

Farmaceuti:

Ing. I. Macháňová 2002–2006, Ing. M. Vytykáčová 2006–2014

Rádiolog. technici:

Bc. R. Spratek 2002–2014, Bc. Lipine 2007–2014

Zameranie pracoviska: Kompletná diagnostika s 99mTc, vrátane nukleárnej kardiológie s vyšetrením viability s 201Tl, detekcia sentinelovej uzliny, lymfoscintigrafia, nádorová diagnostika s 111In, 67Ga, 123I-MIBG, neurológia, 123I-DATSCAN, rádiosynoviortéza s 90Y.

Počet vyšetrení cca 2400–2700 pacientov/rok.

2002 – vznik Oddelenia nukleárnej medicíny.

2002 – SPECT gamakamera: Elscint Apex-Helix SPX (1992).

Hodnotiace zariadenie: Elscint Apex Xpert Xeleris 3.

Primárka ONM MUDr. Marika Veréb.

Ukončenie prevádzky z technických príčin 31. 8. 2014.


2003 – RUŽOMBEROK

Klinika nukleárnej medicíny Katolíckej Univerzity

Prednosta: prof. MUDr. A. Lacko, CSc.

Lekári:

MUDr. J. Straka, MUDr. M. Stránovaká

Nelekári:

PharmDr. Chlachanová, Ing. Valko

Základy nukleárnej medicíny vznikali niekoľko rokov pred koncom roka 2000.

2003 – terajšia Klinika nukleárnej medicíny vznikla ako projekt Cyklotrónového centra SR v spolupráci s MO SR. Cieľom projektu bolo zachytiť svetové trendy v oblasti zvyšovania kvality života a zdravia. Ročný nárast kardiovaskulárnych ochorení dosahuje počet 20 tisíc. Sú postihnuté stále mladšie, teda produktívne ročníky.

Oblasť nukleárnej kardiológie v dobe vzniku tohto pracoviska v SR mala nízke zastúpenie, lebo v nukleárnej medicíne dominujú onkologické, neurologické, endokrinologické, angiologické, nefrologické, pľúcne a pod.

Na pracovisku nukleárnej medicíny pracujú 3 lekári s atestáciou z nukleárnej medicíny a 2 z nich majú nadstavbovú atestáciu z kardiológie a jeden z onkológie.

2003 – Millennium VK Hawkeye option. Dvojhlavová koincidenčná kamera s CT (SPECT a PET).

2003 – prvý pacient bol vyšetrený v marci 2003 – perfúzia myokardu s techneciovým rádiofarmakom a viabilita myokardu PET vyšetrením s 18F-FDG. Klinika nukleárnej medicíny spolupracuje so všetkými odbormi interného charakteru, neurológiou a chirurgiou.

Bolo prvým pracoviskom, ktoré v SR aplikovalo rádiojódom značkovaný DaTSCAN na vyšetrenie transportného dopamínergného systému na oddiferencovanie primárneho a sekundárneho postihnutia Parkinsonským syndrómom. V spolupráci s chirurgickou klinikou sa rozpracovala radiačná navigácia. Pre ortopedickú kliniku vykonáva gamagrafické vyšetrenie skeletu (SPECT panvy po TEP bedrového kĺbu).

Prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – prednosta KNM v Ružomberku.
Prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – prednosta KNM v Ružomberku.


2005 – BRATISLAVA 3

Oddelenie nukleárnej medicíny PET centrum spoločnosti BIONT a. s.

Primár: MUDr. Pavol Povinec, Ph.D.

Lekári:

MUDr. Roman Hajtš, MUDr. Lucia Horňanská, Ph.D., MUDr. Kamila Dudášová

Nelekári:

PharmDr. Cesnaková, Ing. Repáňová

Ambulantné zdravotnícke zariadenie PET centrum BIONT (v Karlovej Vsi v budove METROLOGICKÉHO ÚSTAVU) zahájilo rutinnú klinickú prevádzku vyšetrení prvých pacientov v októbri 2005.

História vzniku PET centra:

1996 – nebolo by to však možné bez dlhého obdobia plánovania a prípravných prác, ktoré začali už v roku 1996 uznesením Vlády Slovenskej republiky 464/1996 o výstavbe Cyklotrónového centra SR (CCSR).

1997 – bol podpísaný prvý kontrakt s firmou ATOMENENERGOEXPORT na dodávku technológií v rámci deblokácie dlhu Ruskej federácie voči SR. Zároveň bol zahájený projekt s Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu so sídlom vo Viedni na podporu výstavby CCSR.

1999 – príprava pokračovala uznesením Vlády č. 659/1999 a č. 660/1999, na základe ktorých bola s ATOMENERGOEXPORTom podpísaná generálna zmluva o výstavbu CCSR „na kľúč“.

2003 – stavebné povolenie na priestory CCSR v areáli Slovenského metrologického ústavu bolo vydané v roku 2003 a stavebné úpravy umožnili inštaláciu cyklotrónu IBA Cyclone 18/9 a neskôr aj zobrazovacích zariadení PET/CT (General Electric Discovery LS4) a SPECT/CT (General Electric Millenium VG Hawkeye).

2004 – z dokončených celkov rozpracovaného projektu CCSR koncom roku 2004 Vláda SR uznesením č. 1003/2004 založila k 25. 1. 2005 štátnu akciovú spoločnosť BIONT.

2005 – pripravované pracovisko získalo povolenie na užívanie priestorov na zdravotnícke účely a prebehli akceptačné skúšky tomografov. V tom istom roku BIONT získal licenciu na zriadenie SVALZ a ambulanciu a odborným zástupcom – primárom PET centra sa stal MUDr. Pavol Povinec, Ph.D. PET centrum BIONT sa stalo prvým pracoviskom v SR, ktoré v klinickej praxi začalo využívať hybridné techniky vyšetrení PET/CT a SPECT/CT. Toto pracovisko bolo druhým pracoviskom v SR – prvým bola Klinika nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK a SZU v Bratislave založená v roku 2000 – a štvrtým v rámci bývalého Československa. Zdravotnícky personál PET centra bol vytvorený predovšetkým zo zamestnancov Kliniky nukleárnej medicíny LF UK, OÚSA, SZU a ONM I. internej kliniky LF UK a FN v Bratislave. Začali v počte 12 (4 lekári – 2 s atestáciou z NM, 1 v príprave na atestáciu, 0,4 úväzok rádiológ, 1 farmaceut s atestáciou, 1 fyzik, 4 laboranti, 1 zdravotná sestra). Jadro personálu tvorili pracovníci s viacročnou praxou v odbore nukleárna medicína: MUDr. P. Povinec, Ph.D., MUDr. R. Hajtš, PharmDr. Z. Cesnaková, vrchný laborant R. Kubáček. V oblasti PET/CT je PET centrum BIONT, a.s. od počiatku činnosti vrcholovým pracoviskom v SR.

2006 – prvým významným míľnikom v činnosti pracoviska bolo zahájenie používania rádiofarmaka 18F-FDG vlastnej produkcie na konci roka 2006 (dovtedy sa dovážalo z Řeže pri Prahe), najskôr pod licenciou českého výrobcu a od roka 2008 pod vlastnou registráciou BiontFDG.

2010 – vyšetril sa v rámci klinickej štúdie prvý pacient s 11C-methioninom.

2013 – začalo rutinné vyšetrovanie s 11C-methioninom nádorov mozgu.

2012 – zámena PET/CT kamery na PET/CT prístroj Philips Gemini TF64, ktorý umožnil skrátenie vyšetrenia, znížiť radiačné zaťaženie pacienta a zároveň zvýšiť diagnostickú presnosť. Nové PET/CT umožňuje v spolupráci s Klinikou radiačnej onkológie Národného onkologického ústavu v Bratislave aj vykonávanie PET/CT vyšetrenie pacientov s Ca pľúc na plánovanie radiačnej liečby.

2014 – pracovisko začalo používať v diagnostike už tretie rádiofarmakum 18F-cholín v diagnostike karcinómu prostaty.

MUDr. Pavol Povinec, Ph.D. - primár Oddelenia nukleárnej medicíny PET centra BIONT v Bratislave 
v Karlovej Vsi.
MUDr. Pavol Povinec, Ph.D. - primár Oddelenia nukleárnej medicíny PET centra BIONT v Bratislave v Karlovej Vsi.


Rozvoj výroby rádiofarmák

Cyklotrónové centrum BIONT, a. s.

Bratislava, Karloveská 63, v budove Slovenského metrologického ústavu

prof. RNDr. F. Macášek, DrSc.

prof. RNDr. P. Rajec, DrSc

Súbežne so zavádzaním pozitrónovej emisnej tomografie (PET) v SR vznikla logická výzva na zabezpečenie diagnostických rádiofarmák, ktoré pre krátku až ultrakrátku expiračnú dobu (minúty až hodiny) sa nevýhodne alebo vôbec nedali zabezpečiť pre PET pracoviská nukleárnej medicíny. Na SR pritom boli skúsenosti len v oblasti základného výskumu, osobitne chémie a farmácie technecia-99m (Katedra jadrovej chémie PriF UK, Katedra farmaceuticej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK). Výrobou rádiofarmák sa zaoberali v ČSSR federálne ústavy (ÚVVVR a ÚJV), ktoré po rozdelení republiky zostali v ČR. Z iniciatívy ďaľších univerzitných pracovísk (Katedra jadrovej fyziky FMFI UK, Klinika nukleárnej medicíny OÚSA, LF UK a SZU) sa preto v roku 1997 začalo s projektom Cyklotrónového centra SR s Úradom pre metrológiu, skušobníctvo a normalizáciu SR ako garantom výstavby a Ministerstvom školstva ako jeho gestorom. V rámci úloh technickej spolupráce Úradu dozoru SR s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu sa začala pripravovať osobitná výroba PET rádionuklidov a rádiofarmák.

MAAE poskytla v rokoch 1996–2004 významnú pomoc pri získavaní know-how tak pomocou svojich expertov, ako aj školením ľudských zdrojov a vybavením kontroly kvality špičkovým zariadením kvapalinovej chromatografie s hmotnostne-spektrometrickým analyzátorom. Operátori cyklotrónu získali kvalifikáciu v Spojenom ústave pre jadrový výskum v Dubne v Ruskej federácii.

2003 – s ohľadom na nové pravidlá WHO a Europskej únie pre „správnu výrobnú“ prax (SVP, GMP) sterilných liekov sa v roku 2003 podľa nového technického zadania naprojektovala výroba na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

2004 – 18 MeV urýchľovač Cyclone 18/9 belgickej výroby sa výhodne zakúpil z príspevku SR a bol inštalovaný v januári 2004.

Z rozpočtu SR a grantov MAAE sa tiež zakúpili a zdokonalili ochranné komory pre aseptickú výrobu rádiofarmák. Prevádzka sa sústredila na výrobu v súčasnosti najvýznamnejšieho pozitrónového rádiofarmaka 18F-FDG (fluorodeoxyglukózy), podľa licenčnej technológie Ústavu jadrovej fyziky AV ČR , t.č. Radiomedic.

Prevádzka sa sústredila na výrobu v súčasnosti najvýznamnejšieho pozitrónového rádiofarmaka 18F-FDG (fluorodeoxyglukózy), podľa licenčnej technológie Ústavu jadrovej fyziky AV ČR , t.č. Radiomedic.

Prvá pilótna syntéza aktívnej farmaceutickej substancie FDG sa uskutočnila 14. 12. 2004 a s rutinnou licenčnou výrobou liekovej formy podľa Európskeho liekopisu sa začalo v roku 2006.

2008 – spoločnosť BIONT registrovala vlastný liek biontFDG a procedúrou vzájomného uznania (MRP) rozšírila registráciu na viacero štátov. Všetky výroby sú vysoko spoľahlivé a zastrešené systémom manažerstva kvality ISO 9001, certifikovanom a recertifikovanom od roku 2007 spoločnosťou Llod´s Register EMEA. Vplyv na životné prostredie je prísne limitovaný radiačnou ochranou na úrovni 1–10 % priemerného prírodného rádioaktívneho pozadia.

Praktické skúsenosti odovzdávajú pracovníci BIONT mnohým budovaným PET centrám Ruskej federácie, Kazachstanu, Lotyšsku, Poľsku a ďaľšim krajinám strednej a východnej Európy formou expertíz, ako aj školením pracovníkov. Pracovníci BIONTu – operátori cyklotrónu sú vysoko uznávaní aj výrobcami cyklotrónov, belgickou spoločnosťou IBA SA. Dá sa povedať, že Slovensko korporatívnym úsilím skúseného manažmentu a mladého pokolenia vedcov zaviedlo za historicky krátky čas výrobu PET rádiofarmák na svetovej úrovni.

V súčasnosti má spoločnosť BIONT okrem bázovej výroby FDG osvojenú a schválenú (alebo validovanú) výrobu skúšaných rádiofarmák na PET diagnostiku na báze fluóru (18F) a uhlíka (11C): 18F-fluóroetyltyrozín (FET), 18F-fluórdihydroxy-fenyalanín (FDOPA), 18F-fluórthymidín (FLT), 11C-metionín (MET), 11C-cholín, 18F-cholín (CHO), ako aj rádionuklidov jódu (123I, 124I) a meď (64Cu).


Štítky
Nukleárna medicína Rádiodiagnostika Rádioterapia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa