Kvantitativní měření a neutralizační kapacita anti-SARS-CoV-2. Stav v srpnu 2021. Krátké sdělení.


Autori: B. Friedecký
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 30, 2022, No. 1, p. 17-18

V půli srpna 2021 bylo registrováno v Medline vice než 9000 publikací na téma protilátky SARS-CoV-2 a cca 2500 na téma “neutralizační protilátky” u SARS-CoV-2. V červenci 2021 vydala ČSAKI (Česká společnost alergologie a klinické imunologie) pokyny k aplikaci stanovení anti SARS-CoV-2 [1]. Textu doporučení chybí jakýkoliv údaj o analytických a klinických vlastnostech metod stanovení. Z celého textu podle mého názoru výrazně vyniká jeho prvotní účel - zrovnoprávnění populace plně vakcinovaných jedinců s těmi, kteří COVID-19 již prodělali. Jenže dělat zásadní závěry z výsledků měření a neznat současně jeho potřebné analytické a klinické vlastnosti (preciznost, harmonizaci jednotek, validační postupy, senzitivitu, specifičnost, korelaci s neutralizačními protilátkami) je v naší době velmi zvláštní a dalo by se říci zcestné.

K vyjasnění situace informujeme o doporučení AACC (Americká asociace klinické chemie), publikovaném v časopise Clinical Chemistry 2021 [2]. Zde uvedeme strukturu publikace:

• Antigenní proteiny a vazebná místa

• Třídy protilátek SARS-CoV-2

• Kinetika tvorby protilátek

• Diagnostické testy typu EUA (prozatímní certifikáty FDA)

• Možnost aplikace a limity sérologických stanovení u COVID-19

• Vztah protilátek k diagnostice COVID-19

• Protilátky u dárců plasmy

• Epidemiologie a sérokonverze

• Odpověď po vakcinaci

• Verifikace metod

• Odběr vzorků

• Zacházení s PCR pozitivními a negativními vzorky

• Analytické veličiny měření (preciznost, správnost)

• Vydávání výsledků jako poměru signál/cut-off

• Požadavky akreditace

• Analytická senzitivita a specifičnost

• Stanovení hodnot cut-off

• Kontrola kvality

• Preanalytické podmínky a požadavky

• Klinická interpretace (PPV, NPV)

• Perspektivy standardizace

Jde tedy o řadu zásadních informaci, které rozhodují o možnosti popsat epidemiologickou situaci populace relevantním způsobem. Materiál je vypracován na naše poměry velmi důkladně, což není podle mého názoru na závadu, spíš jde o solidní východiska k další práci a diskusím (zejména u kulatých stolů).

Existuje řada recentních studií o korelaci stanovení anti-SARS-CoV-2 IgG s jejich neutralizačním potenciálem. V současnosti je vyhodnocení této korelace možné demonstrovat například pro kity a platformy Abbott, DiaSorin, Roche, Ortho Vitros [3], SNIBE Maglumi [4], Siemens Advia [5]. 16 různých sérologických stanovení bylo vyhodnoceno v dánské práci [6] a její data uvedena v Tabulce 1.

Možnosti a limity solidní výpovědní hodnoty a smysluplné klinické interpretace výsledků měření anti-SARS- -CoV-2 IgG jsou dány zejména:

• Dobrou úrovní výsledků validace analytických a klinických parametrů, tedy preciznosti, linearity, senzitivity a specifičnosti vyhovujícím požadavkům CDC (klíčovým požadavkem je senzitivita nad 90 %, specifičnost nad 95 %)

• Korelací výsledků anti SARS-CoV-2 s neutralizačním potenciálem. Ta je u různých diagnostik různá v závislosti na principu detekce RBD (S-protein, N-protein jako cílové antigeny), na tom, co je měřeno (celkové protilátky, IgG, IgM) a na níže uvedeném problému jednotek měření

• Možnost obecného použití anti SARS IgG a celkových protilátek k odhadu neutralizační aktivity je přijímaná řadou autorů a v řadě publikací. Vyšší koncentrace anti SARS-CoV-2 znamenají vyšší neutralizační potenciál.

• Spermanův korelační koeficient mezi anti SARS- -CoV-2 a PRNT 50 se u různých metod pohybuje v rozmezí cca 0,6-0,85

• Závislost korelace mezi anti SARS-CoV-2 a neutralizační aktivitou (vyjadřovanou hodnotou PRNT 50) je signifikantně závislá zejména na době nástupů symptomů chorob a na závažnosti choroby, ale ne již na pohlaví, věku a dalších faktorech, takže není nezbytné používat k výpočtu korelace multivariantních postupů.

K posouzení kvality stanovení protilátek IgG jsou svou přístupností k dispozici zejména data kontrolního programu RfB Bonn CoVimm. Úspěšnost účastníků ve všech čtyřech vzorcích, dodávaných v jednom kontrolním cyklu se v letech 2020-2021 pohybovala u stanovení anti-SARS-CoV-2 IgG a celkových protilátek v intervalu 78 – 97 %. Používá se zatím kvalitativního hodnocení vzorků nativních sér vybraných pacientů. Situace, kdy se kvalitativně hodnotí výsledky kvantitativních metod, vypovídá o stavu harmonizace jednotek měření jasně. Vyšší hodnotu úspěšnosti vykázaly cykly s větším počtem vzorků s výraznějšími klinickými symptomy COVID-19 (“oligosymptomatic samples”).

Takže i podle výsledků EHK je zřejmé, že kvalita stanovení není bez problémů. Velký problém kvantifikace výsledků souvisí s neexistující harmonizací jednotek měření. Pregnantní demonstraci této disharmonické situace lze pozorovat velmi přehledně v práci, srovnávající šestnáct kitů v šestnácti laboratořích [6].

Výrazné diference v použitých cílových antigenech, v hodnotách senzitivit a specifičností, obzvlášť výrazné diference v jednotkách měření a podstatně rozdílné kinetiky tvorby protilátek v závislosti na čase odběru a na stupni choroby (Tabulka 1) kvantitativní výsledky silně problematizují. Numerické hodnoty cut-off vyjádřených různými výrobci v cca šesti různých jednotkách jsou o jeden řád rozdílné.

Tab. 1. Summary of selected characteristics of 16 kits for determination of anti-SARS-CoV-2 in August 2021 [6]
Summary of selected characteristics of 16 kits for determination
of anti-SARS-CoV-2 in August 2021 [6]
Explanation: S/C -signal/calibrator, S/CO-signal/cut-off, S/CON- -signal/control, AU/mL, kU/L-quantitative units

Závěrečné poznámky

Dva zásadní problémy jsou v tomto krátkém sdělení zdůrazněny. První se ptá, zda jsou současná kvantitativní měření anti-SARS-CoV-2 skutečně kvantitativní v pravém slova smyslu a zda samotné metody stanovení anti SARS-CoV-2 nevyžadují naléhavě harmonizaci. Druhý se snaží naznačit, že doporučení, postrádající náležitá data o validaci analytických a klinických parametrů stanovení nejsou dostačující a že při publikování klinických doporučení by data o validaci měla být jejich samozřejmou součástí.

Autor prohlašuje, že není ve střetu zájmů.

Do redakce došlo 13. 9. 2021

Adresa pro korespondenci

RNDr Bedřich Friedecký, Ph.D.

Praha 8

Střelničná 1680

e-mail: friedecky@sekk.cz


Zdroje

1. CSAKI. Indikace k vyšetření protilátek proti SARSCoV- 2. Dostupné z: https://www.csaki.cz.

2. Zhang, V., Wiencek, J., Meng, Q. H. et al. AACC practical recommendation for implementing and interpretation SARS-CoV-2 EUA and LDT serologic testing in clinical laboratories. Clin. Chem., 2021, 67(9), s. 1188-1200.

3. Padoan, A., Bonifate, F., Pagliari, M. et al. Analytical and clinical performances of five immunoassays for the detection of SARS-CoV-2 antibodies in comparison with neutralization activity. EBioMed., 2020, 62, 103101.

4. Padoan, A., Bonifate, F., Cosma, C. et al., Analytical and clinical performances of a SARS-CoV-2 S-RBD IgG assay: comparison with neutralization titers. Clin. Chem. Lab. Med., 2021, 59(8), s. 1444-1452.

5. Irsara, C., Eggerm A. E., Prokopp, W. Clinical validation of the Siemens quantitative SARS-CoV-2 spike IgG assay reveals improved sensitivity and good correlation with virus neuralization titers. Clin. Chem. Lab. Med., 2021, 59(8), s. 1453-1462.

6. Haratshoij, L. H., Gytel-Brask, M., Atzal, S. et al. Comparison of 16 serological SARS-CoV-2 Immunoassays in16 laboratories. J Clin. Microbiol., 2021, 59(5), e02596-20.

Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa