Forum Diabetologicum - Informácie o časopise

Forum Diabetologicum je multiodborovo zameraný časopis venujúci sa problematike prevencie, liečby a komplikácií diabetes mellitus ako komplexného metabolického, endokrinologického, kardiovaskulárneho, neurologického, nefrologického a oftalmologického ochorenia. Je koncipovaný ako otvorené informačné a diskusné fórum pre postgraduálne vzdelávanie, predovšetkým pre diabetológov, ambulantných internistov a praktických lekárov. Časopis je garantovaný Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a Slovenskou internistickou spoločnosťou SLS. Časopis je indexovaný v databázach Bibliographia medica Čechoslovaca a Bibliographia medica Slovaca. Všetky uverejnené články sú recenzované dvomi nezávislými recenzentmi. Členovia redakčnej rady nie sú zamestnancami vydavateľa.

Periodicita: Vychádza 3-krát ročne

Registračná značka MK ČR: E 20712

ISSN 1805–3807 (print)

ISSN 1805-9279 (on-line)

Skratka pre citácie Forum Diab

Vydavateľ:

Facta Medica, s.r.o.,

Srbská 2186/19,612 00 Brno, Česká republika,

IČO 28298110,

Tel.: +420 737 985 593 nebo +420 737 287 512

E-mail: fama@fa-ma.cz;

www.fa-ma.cz

Redakční rada

Vedúci odborný redaktor:

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin,

I. interná klinika Jesseniova LF UK a UNM, Martin

Zástupca vedúceho redaktora:

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC,

II. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

Členovia redakčnej rady:

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC,

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, Bratislava

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.,

I. interná klinika, UN Martin a Jesseniova LF UK v Martine

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.,

Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.,

II. klinika geriatrie UNsP Milosrdní bratia a LF UK v Bratislave

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.,

Neurologická klinika, LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.,

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa

MUDr. Mária Molnárová, PhD.,

Žilinské očné centrum VIKOM s. r. o.

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC,

I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.,

Diabetologická ambulancia, Bratislava

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.,

V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., FICC,

III. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC,FACC,

Kardiologická klinika LF SZU a NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Vladimír Uličiansky,

Via Medica, s.r.o., Diabetologická ambulancia, Košice

 

Redakce

Šéfredaktor:

PhDr. Boris Skalka

Zodpovedný redaktor:

PhDr. Eliška Skalková

Vedúci odborný redaktor:

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

Grafické spracovanie:

Facta Medica, s.r.o.

Vydavateľ:

Facta Medica, s.r.o.,

Srbská 2186/19,

612 00 Brno,

Česká republika,

IČO 28298110,

tel. +420 737 985 593,

mail: fama@fa-ma.cz; www.fa-ma.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Ako požiadať o publikovanie článku v časopise Forum diabetologicum a aký je redakčný postup

Príspevky zasielajte na emailovú adresu fama@fa-ma.cz nebo boris.skalka@fa-ma.cz nebo eliska.skalkova@fa-ma.cz. K príspevku a žiadosti o uverejnení pripojte podpísaný sken prehlásenia (formulár dostupný na www.fa-ma.cz) o pôvodnosti Vášho príspevku aj použitých príloh (tabuliek, grafov, schém, fotografií a obrázkov). Súčasťou tohto prehlásenia je aj súhlas s použitím dát z príspevku pre neziskový vzdelávací projekt českých a slovenských lekárskych fakúlt – portál MEFANET. Ak použijete prílohy prevzaté z iných publikácií, je treba doložiť súhlas autora a vydavateľa. Keď použijete len niektoré dáta alebo len adaptujete časť, je treba uviesť presnú citáciu zdroje.

Vydavateľ Váš príspevok postúpi hlavnému redaktorovi k posúdení a prijatí alebo odmietnutí. O stanovisku odborné redakcie bude vydavateľ emailom informovať hlavného autora (autor uvedený ako prvý) najneskôr do 2 mesiacov od doručení príspevku.

Prijatý príspevok bude lektorovaný a prípadné návrhy lektorov na úpravu pošle vydavateľ hlavnému autorovi emailom.

Po redakčnom a grafickom spracovaní pošle vydavateľ hlavnému autorovi príspevok k autorskému prehliadnutí vo formátu PDF (Adobe Acrobat). Autor svoje pripomienky urobí v tomto programu systémom opráv alebo urobí opravy do vytlačeného textu a tento s opravami oskenuje a pošle vydavateľovi alebo opravy s ich presnou lokalizáciou v textu vpíše do textového súboru formátu DOC (MS Office) alebo TXT/OTD (Windows XP a vyšší). Termín pre vrátenie korektúry je 1 týždeň od odoslania z redakcie vydavateľa.

Časopis bude citovaný skratkou Forum Diab.

Ako pripraviť „manuskript“ a ilustračné prílohy

 1. Príspevok (hlavná téma) – celkový rozsah 7 až 12 strán (čo je 24 185 až 41 460 znakov vrátane medzier).
 2. Príspevky (doplnkové témy) – 2–3 príspevky v rozsahu 5 až 7 strán (čo je 17 275 až 24 185 znakov vrátane medzier).
 3. Názov príspevku musí byť výstižný a stručný (maximálne 60 znakov vrátane medzier).
 4. 
Mená autorov – u všetkých autorov uviesť krstné meno a priezvisko, ich tituly, vedecké aj pedagogické hodnosti a pracoviská (presná adresa vrátane e-mailovej adresy a telefónu, najlepšie aj GSM).
 5. 
Abstrakt (t. j. obsah článku) – v rozsahu do 1 000 znakov vrátane medzier. Preklad do angličtiny zaistí vydavateľ.
 6. Kľúčové slová – v slovenčine a angličtine.
 7. Literatúra – cca 20 citácií, podľa možností z posledných 5 rokov, podľa nasledovného vzoru. Citovaná literatúra je číslovaná a zoradená v tom istom sledu, v akom je v textu citovaná. Odkaz na citovanú literatúru sa v textu robí na príslušnom mieste citácie číslom v hranatej zátvorke.
 • Spôsob citácie:
 • Periodická publikácia
 • 
Autor(i) príspevku (max. 3, potom et al, len priezvisko a iniciála krstného mena). Názov článku. Medzinárodná skratka časopisu rok; ročník, (číslo, prípadne Suppl): stránkový rozsah.
 • Príklad:
 • 
Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary app­roach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314–317.
 • Neperiodická publikácia
 • 
Autori monografie (max. 3, potom et al, len priezvisko a iniciála krstného mena). Názov (monografie alebo kapitoly). (Editor. Názov celej monografie). (Poradie vydania ak nie prvé). Nakladateľstvo: miesto vydania, rok.
 • Príklad:
 • 
Pelikánová T, Bartoš V. Praktická diabetologie. 4. rozšířené vydání. Maxdorf Jessenius: Praha 2010. 
Anděl M. Diabetes mellitus. In: Klener P (ed). Vnitřní lékařství. Galén: Praha 2006: 725–741.
 • Prílohy obecne (tabuľky, grafy, schémy, čiernobiele alebo farebné obrázky a snímky) texte citovať odkaz na prílohu v okrúhlej zátvorke, napríklad (tab. 1) alebo (graf 1) alebo (schéma 1) alebo (obr. 1).
 • Tabuľky – nutné vytvoriť v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvorenia tabuliek.
 • 
Grafy – nutné vytvoriť v MS Office Excel (je možné poslať aj grafy už vložené do MS Office PowerPoint).
 • Schémy – nutné vytvoriť v niektorom grafickom editore alebo poslať obrázok schémy vo formátu JPG, JPEG, TIF, v najhoršom vo formátu PDF.
 • Fotografie, prístrojové záznamy a perokresby – nutné dodať vo formátu JPG, JPEG, TIF v rozlíšení pre tlač (minimálne 300 dpi, t.j. napr. obrázok o tlačovom rozmeru 14 × 6 cm musí mať rozlíšení 1650 × 720 pixelov).
 • Kontakt

  Facta Medica, s.r.o.,

  Srbská 2186/19,

  612 00 Brno,

  Česká republika,

  Tel.: +420 737 985 593 nebo +420 737 287 512,

  E-mail: fama@fa-ma.cz;

  www.fa-ma.cz

  Prihlásenie
  Zabudnuté heslo

  Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

  Prihlásenie

  Nemáte účet?  Registrujte sa