Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 70-ročný


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 3, p. 179
Kategorie: Osobní sdělení


Profesor Štefan Galbavý sa tohto roku dožil významného životného jubilea. Tento príspevok nemá ambíciu byť vyčerpávajúcou bilanciou práce nášho jubilanta. Je pokusom ukázať niektoré charakteristiky všestranného človeka. Aký je teda vlastne profesor Galbavý?

Je vzdelaný. Štúdium medicíny ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1970. Do roku 2002 pôsobil na Ústave patologickej anatómie LF UK v Bratislave, postupne ako demonštrátor, asistent, odborný asistent, docent a zástupca prednostu. Špecializoval sa v patologickej anatómii (1974, 1984), absolvoval vedeckú prípravu (CSc. 1982), viaceré špecializačné kurzy a zahraničné študijné pobyty.

Je uznávaný pedagóg. Má za sebou bohatú pedagogickú činnosť. V študentskej obci je považovaný za  obľúbeného  prednášateľa a examinátora nielen na Lekárskej fakulte ale aj  na  iných alma mater. V roku 1990 habilitoval. Titul profesor získal v roku 2004. Bol a je školiteľom 17 ašpirantov resp. doktorandov, odborne viedol a pripravoval mnohých lekárov na atestáciu I. a II. stupňa. Vo funkcii oponenta habilitačnej práce a posudzovateľa odborného materiálu  sa  podieľal na vymenovaní 11 docentov. Je členom mnohých odborných komisií pre špecializačné štúdium, obhajoby dizertačných a doktorských dizertačných prác atď.

Je organizátor a vodca. Ako študent v roku 1968 bol zakladateľom Zväzu vysokoškolákov Slovenska na LF UK v Bratislave a člen jeho celoštátneho Parlamentu. Ako predseda zahraničnej komisie sa zaslúžil o prvé medzinárodné kontakty, praxe a pobyty študentov v západnej Európe. V rokoch 1991 – 2002 bol primárom Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN. V roku 2003 bol iniciátorom a spoluzakladateľom prvého ústavu laboratórnych a vyšetrovacích metód v medicíne v SR ako spoločného pracoviska LF UK, OÚSA a VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave, ktorého bol prednostom do roku 2009. V rokoch 2009 – 2015 bol prednostom Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave, kde pôsobí naďalej vo funkcii zástupcu prednostu. V rokoch 1993 – 2003 bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor patologická anatómia.

Je publikačne aktívny vedec. Jeho publikačná činnosť predstavuje 623 záznamov v databáze UK „EviPub“. Je autorom a spoluautorom 8 monografií a vysokoškolských učebníc, 150 vedeckých publikácií, z toho 30 v databáze CC. Kvalitu publikovaných prác potvrdzuje viac ako 400 citačných ohlasov evidovaných v SCI. Je členom redakčnej rady piatich zahraničných a domácich časopisov. V roku 2005 získal vedeckú hodnosť DrSc. a v roku 2012 Cenu ministra školstva SR v kategórii osobnosť vedy.

Je vzácna osobnosť s prenikavým mnohostranným myslením. Nič ľudské  mu  nie je cudzie. Svojím presvedčením je demokrat a humanista. Je bytostne zodpovedný človek nielen vo „veľkých“ veciach, ale aj v maličkostiach. Je slušný v hlbokom zmysle tohto pojmu. Jeho postoj pri obraňovaní požiadaviek, zásadovosť v riešeniach, hľadanie racionálnych východísk, ale aj osobná odvaha zasluhujú obdiv a uznanie.

Dlhoročné pedagogické, vedecké, publikačné ako i spoločenské aktivity profesora Galbavého boli ocenené udelením mnohých cien a medailí odborných spoločností a vzdelávacích inštitúcií. V roku 2015 mu bol udelený čestný titul „doctor honoris causa“.

Ak dnes stojíme nad symbolicky hlboko vyoranou brázdou života prichodí sa profesorovi Galbavému v mene všetkých poďakovať. V mene tých, s ktorými spolupracoval a spolupracuje, ktorým odovzdal kus svojho človečenstva, tých ktorých potešil, tých ktorým ukázal cestu k naplneniu cieľa, tých ktorých dnes vedie a teší sa z ich úspechov a napredovania. V mene  kolektívu spolupracovníkov  do ďalších rokov života prajeme ešte veľa pracovných úspechov, pevné zdravie a spokojnosť v kruhu najbližších.

Ad multos annos!

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

ÚSL LF UK Bratislava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa