Česká a slovenská oftalmologie - Informácie o časopise

Časopis přináší originální práce, výsledky výzkumů, souborné referáty, kazuistiky, doškolovací kapitoly, články pro praxi, zprávy ze sjezdů a sympozií a recenze knih.

Poskytuje informace o nových diagnostických metodách v oblasti očních onemocnění a o jejich konzervativní a chirurgické léčbě.

Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v daném oboru a pomůckou pro postgraduální vzdělávání.

Anglická verze časopisu je k dispozice na stránkách http://www.cs-ophthalmology.cz/.

ISSN 1211-9059 (Print)
ISSN 1805-4447 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Oční klinika LF UP, Olomouc

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ REDAKTORKY

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, Ph.D.
Klinika oftalmológie LF UK a UN, Bratislava

REDAKČNÍ RADA

doc. MUDr. Jozef Čmelo, Ph.D., MPH
Centrum neurooftalmológie, Bratislava

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, Ph.D., MPH, MSc.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
Oční klinika JL s.r.o., Praha

prof. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO
Augenklinik der Universität Leipzig, Lipsko

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
Oční klinika FN a LFUK, Hradec Králové

prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Oční klinika FN Brno Bohunice

Čestný člen redakční rady

prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
Oční klinika FNKV, Praha

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

Lenka Strejčková

Tisk

Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,
  oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3
  tel.: +421 2 4445 8821
  fax: +421 2 4445 8819
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

LD s.r.o. – Tiskárna Prager
Kováků 9, 150 00 Praha 5
tel. +420 602 377 675, +420 251 566 585
http://www.prager-print.cz

Registrační značka MK ČR E 36 14.

Rukopisy zasílejte na adresu

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Oční klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
e-mail: jiri.rehak1@gmail.com

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerce.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Vychází 6krát ročně.

Předplatné na rok 540,– Kč

Jednotlivé číslo 90,– Kč

Studentské předplatné 300,- Kč

Jednotlivé číslo 50,- Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9
P. O. BOX 183,
830 00 Bratislava 3
Tel: 02/4989 3566, 3563, 0800 188 826
e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

ČASOPIS ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Redakce přijímá práce vyhovující po odborné stránce, které jsou na odpovídající profesionální a odborné úrovni.

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu, přetisknout její část nebo obrázek lze jen s citací původu.

Svoje příspěvky pište spisovnou češtinou nebo slovenštinou, text, který chcete zdůraznit, pište proloženě, nepodtrhávejte. Text nelze měnit či doplňovat při korektuře, opravují se pouze chyby vzniklé v tiskárně. Korektury se provádějí do 3 dnů. Při použití anatomických termínů včetně zkratek je závazná mezinárodně platná pařížská nomenklatura tak, jak je uvedena např. v publikaci Fenais, H.: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum, 1981, 478 s.

Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300.

Příspěvky se dodávají v kvalitní elektronické formě na CD nosiči v textovém editoru WORD nebo je  možno poslat elektronicky cestou www.uschovna.cz

Musejí být napsány podle následujících dispozic:

 • písmo Times New Roman,
 • velikost písma 12,
 • nedělit slova na konci řádku,
 • odstavce psát zkraje, tedy neodsazovat je za použití mezerníku nebo tabulátoru,
 • klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce nebo za nadpisem,
 • za interpunkčními znaménky (ne před nimi) vždy dát jednoúhozovou mezeru,
 • důležité termíny v textu lze zdůraznit tučným písmem,
 • nepoužívat automatické číslovaná odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat).

Rukopis práce se skládá z těchto částí:

1.Titulní strana – uvádějte v následujícím pořadí:

 • Výstižný název celé práce.
 • Celé jméno autora, případně spoluautorů.
 • Název a sídlo ústavu (včetně celého jména a všech titulů ředitele nebo vedoucího).
 • E-mail adresa korespondujícího autora
 • Pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

2.Ke každé práci je nutno přiložit výstižný souhrn v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém (summary), v rozsahu 30 řádků. Na každém souhrnu uveďte jméno autora, název práce a 3–6 klíčových slov.

3.Vlastní text je u původních prací obvykle rozdělen na:

 • Úvod – sděluje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.
 • Metodiku – charakterizuje výběr pacientů nebo pokusných zvířat, včetně kontrol. Použité metody a postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Na zavedené metody se pouze odkazuje. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních nechráněných zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání. K označení pacientů se neužívají jména, iniciály ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků.
 • Výsledky se uvádějí v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují nejdůležitější pozorování.
 • Obrázky, grafy, tabulky a schémata dodat v české i anglické verzi.
 • Diskuse – vyzdvihují se nové, důležité aspekty práce a závěry, srovnávající se s jinými obdobnými studiemi a plánovanými záměry práce.
 • Poděkování je určeno jen osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie, autor musí mít souhlas osob uvedených v poděkování.

Přehled literatury – mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a s poznámkou „v tisku“), neuvádějí se práce zaslané k tisku, ale dosud nepřijaté. Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak. Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány, u odkazů v textu uvádějte čísla v hranatých závorkách, pokud je v závorce více citací, tak nedělat mezery. Autory uvádět tučně. Jednotlivé citace v seznamu literatury neoddělovat mezerou. Za přehled literatury napište jméno, příjmení, titul prvního autora a přesnou adresu a e-mailovou adresu).

Názvy časopisů uvádět ve zkratkách dle PubMed, bez teček za zkratkou:

Všechny oficiální zkratky časopisů jsou uvedené na portále PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

konkrétně oftalmologické časopisy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1

Příklad citace monografie:

Blumgart, H., Fong, Y., Jarnagin, WR. (Eds): Hepatobiliary cancer, New York, B.C. Decker, 2000, 345 p.

Binder, S. (Ed): The Macula, Wien, Springer-Verlag, 2004, 309 p.

Novák, K.: Kniha. Praha, Galén, 2002, 800 s.

Příklad citace kapitoly v monografii:

Nový, K.: Název kapitoly. In Novák, K. (Ed), Kniha. Praha, Galén, 2002, s. 600–670.

Příklad citace článku v periodiku:

Novotný, J., Kubová, Š., Octář, J. (nejvíce 3 první autoři) et al.: Článek. Cesk Slov Oftalmol, 43 (ročník); 2004: 352–363.

Příklad citace článku ve sborníku:

Autor. Název (článku). Autor. In Název (zdrojového dokumentu = sborníku). Vydání (první vydání se nemusí uvádět). Nakladatelské údaje (místo, nakladatel), rok. rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) není povinné.

Příklady:

Macík, K: Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol: sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.–17. března 2000. Ed. František Freiberg a jiní. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7.

Fazekas, Francis: Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Edit. by I. Zobory. Budapest: Technical University, c1998, p. 477-483. ISBN 963-420-635-2.

Příklad citace elektronické monografie:

Autor, spoluautor:  Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání. Místo vydání: vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Příklad: Vavrušek, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha: Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 2001-03-23]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW: < http://enlil.ff.cuni.cz/WWW/cz/scripta/monog/bisutun/1250/titul.htm >.

Příklad citace elektronického časopisu:

Název. Druh nosiče. Vydání. Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (ISSN). Příklad: Chip [online]. Praha: Vogel Publishing, 1999- [cit. 15. ledna 2002]. Měsíčník. Dostupné na WWW:< http://www2.chip.cz/3/>.

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 19. března 2001]. 10x ročně. Dostupné na WWW: < http://www.ikaros.cz/>. ISSN 1212-5075.

Příklad citace článku v elektronickém časopisu:

Autor:  Název. Název časopisu. Druh nosiče. Vydání. Označení čísla. Datum aktualizace/revize. Datum citování. Dostupnost. Příklady: Churá, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW: < http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml >.

Vojtášek, F.: Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, č. 3 [cit. 2001-01-03]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208261 >. ISSN 1212-5075.

Příklad citace článku v elektronickém sborníku z konference:

Autor.:  Název. In Název sborníku. Místo a datum konání. Druh nosiče. Rok vydání. Datum citování. Lokace. Příklady: Papík, R.: Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23.–25. května 2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 19. března 2001]. Dostupné z WWW: < http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm >.

 1. Přílohy – obrázky, grafy, schémata, fotografie a tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Tabulky se píší na počítači, legenda se uvádí nad tabulkou, poznámky a vysvětlivky pod tabulkou. Grafy musejí být zpracovány v programu Excel. Místo, kam se má příloha umístit v textu, se označí přímo v textu, např. (obr. 1 nebo graf 3) nebo

Text…

xxx Obrázek č. 1 xxx

text…

Opakované odkazy se označí „viz obr. 1“ atp.

Elektronická obrazová dokumentace. Pérovky a fotografie (i barevné) přijímá NTS ve formátech tif, eps a jpg, je třeba užít velkého rozlišení z důvodů kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600x600 dpi, soubor musí mít alespoň 5MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Požadujeme foto prvního autora v kvalitním rozlišení ve formátu tif nebo jpg.

Pro transparentnost spolupráce předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je nutné, aby byl každý článek zveřejněný v odborném časopise doprovázen čestným prohlášením prvního autora za celý kolektiv o přímém nebo nepřímém ovlivnění publikované práce firemními zájmy.

Doporučený text je:

 1. Autoři práce prohlašují, že vznik i téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmů a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou.
 2. Autoři práce prohlašují, že v uplynulých 24 měsících byli a jsou smluvně vázáni určitou

(XY) společností, obdrželi od ní finanční podporu na provedení práce, publikace a účasti na odborné akci, případně jsou členy poradního sboru společnosti.

První autor publikace je zodpovědný za to, že text prohlášení bude odpovídat skutečné situaci jeho i spoluautorů.

Práce odpovídající všem těmto pokynům posílejte na adresu:

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, Oční klinika LFUP a FN, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc (CD nosič) nebo na  e-mail: jiri.rehak1@gmail.com cestou www.uschovna.cz  

(Aktualizováno 13. dubna 2018)

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa