Rurioktokog alfa pegol u dříve léčených pacientů s těžkou hemofilií A: Jaké poznatky přinesla dlouhodobá pokračovací studie?

2. 11. 2020

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) je rekombinantní koagulační faktor VIII modifikovaný pegylací, což přináší prodloužení biologického poločasu cca 1,5× ve srovnání s FVIII se standardním poločasem. Již předchozí studie potvrdily příznivý profil tohoto léčiva v profylaxi u pacientů s hemofilií A. Recentně publikované výsledky prospektivní multicentrické pokračovací studie u dětí a dospělých pacientů mladších 75 let s těžkou hemofilií A (základní hladina FVIII < 1 %) vycházely ze sledování, jehož období dosahovalo průměrně 2,2 roku.

Metodika a průběh studie

Do sledování bylo zahrnuto 216 pacientů, jejich průměrný věk při vstupu do studie činil 22,8 roku (standardní odchylka [SD] 15,7). Byl jim aplikován rurioktokog alfa pegol 2× týdně, a to bud‘ ve fixní dávce (45 ± 5 IU/kg u pacientů ve věku ≥ 12 let; 50 ± 10 IU/kg u dětí mladších 12 let; byla povolena úprava dávky s maximem 80 IU/kg), nebo s využitím farmakokinetické (PK) křivky s cílem udržet tzv. údolní (trough) hladiny FVIII ≥ 3 % a vrcholové (peak) hladiny ≤ 200 %.

Pacienti starší 12 let s fixní dávkou, pokud spontánně nekrváceli v průběhu 6 měsíců, mohli následně upravit režim podávání léčiva na každý 5. den, popřípadě po dalších 6 měsících na každý 7. den. Dle pozdější úpravy protokolu si potom část pacientů od roku 2014 mohla vybrat, zda chtějí dostávat fixní dávku, nebo dávky upravené dle PK křivky.

Výsledky

U žádného pacienta se nevyvinul inhibitor FVIII. Odhadovaná průměrná roční míra krvácení (ABR) pro spontánní krvácení představovala 1,20 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,92–1,56) u 186 pacientů dostávajících fixní dávku 2× týdně a 0,96 (0,54–1,71) u 25 pacientů s profylaxí upravovanou dle PK. Celková hemostatická účinnost byla hodnocena jako dobrá či excelentní v 88,6 % případů krvácení.

Před vstupem do této pokračovací studie byl cílový kloub popisován cca u poloviny pacientů (n = 110), zejména u dospělých mužů. Na konci studie pak byl cílový kloub zaznamenán pouze u 14 účastníků.

Pacienti udávali zlepšení kvality života spojené se zdravím (HR-QoL) pro oblasti bolesti, fyzického i mentálního pocitu spokojenosti.

Závěr

Tato studie nabízí konzistentní příznivé výsledky týkající se účinku, bezpečnosti a imunogenity rurioktokog alfa pegolu u pacientů s těžkou hemofilií A. Nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály, nebyl zachycen nový inhibitor. Pozorovaná míra krvácení byla u pacientů na konci studie nižší než při vstupu do ní.

(eza)

Zdroj: Chowday P., Mullins E. S., Konkle B. A. et al. Long-term safety and efficacy results from the phase 3b, open label, multicentre continuation study of rurioctocog alfa pegol for prophylaxis in previously treated patients with severe haemophilia A. Haemophilia 2020 Jul; 26 (4): e168–e178, doi: 10.1111/hae.14052.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa