Profylaktická terapie s rekombinantní FIX BAX326 vede ke zlepšení kvality života

10. 2. 2014

Jaký je vliv hemofilie B (HB) na kvalitu života (HRQoL – kvalita života spojená se zdravím)? Výsledky studie hodnotící právě zátěž, kterou s sebou přináší HB ve smyslu ovlivnění denních aktivit a jež lze sledovat pod souhrnným termínem HRQoL, byly publikovány koncem minulého roku v časopise Haemophilia.

Studie byla zaměřena na kohortu hemofiliků, kteří dostávali rekombinantní faktor IX (rFIX) BAX326 v profylaktickém či on-demand léčebném režimu. Hodnoceny byly parametry HRQoL, přínos profylaktické terapie a eventuální přínos v HRQoL při dosažení nulové míry ročního krvácení.

Dotazník SF-36, který je velmi dobře etablovaný u hemofiliků, vyplňovali jedinci dostávající léčbu BAX326 v době zahájení studie a poté při definovaných studijních návštěvách. Skóre dotazníku SF-36, který muži vyplnili při vstupu do studie, byla srovnána s výsledky dotazníku, který vyplnili také zástupci běžné populace v USA. Snahou bylo popsat zátěž, kterou s sebou HB přináší.

Analýza pomocí t-testu byla následně prováděna mezi výsledky dotazníku SF-36 získanými při vstupní studijní návštěvě a při následujících definovaných návštěvách. Srovnávány byly také výsledky dotazníků získané od mužů, kteří přešli na profylaktický terapeutický režim, a dále mezi jedinci, kteří v průběhu studie krváceli či vůbec nekrváceli.

Ve srovnání s obecnou populací USA udávali jedinci s HB nižší průměrné skóre ve všech oblastech hodnotících fyzické zdraví a také v některých oblastech mentálních. Výsledky získané v průběhu studie ukázaly, že muži na profylaktické terapii udávali statisticky významně a klinicky jednoznačně zlepšení ve všech oblastech hodnotících fyzické HRQoL. Jedinci, kteří přešli z intermitentně podávané profylaxe či on-demand léčby na plnou profylaxi, pak popisovali nápadnější zlepšení ve více oblastech – fyzické funkce, bolest, vitalita, sociální funkce – a také v oblasti hodnotící celkové zdraví. Muži, kteří přestali krvácet, pak udávali menší bolest.

Výsledky testů, které hodnotí subjektivní vnímání jednotlivých složek kvality života související se zdravím, ukázaly, že profylaktická terapie rFIX BAX 326 vedla ke snížení krvácivých epizod a následně pak k významnému zlepšení v řadě složek běžného denního života mužů se středně těžkou či těžkou HB.

(eza)

Zdroj: Windyga J. et al. Improvement in health-related quality of life with recombinant factor IX prophylaxis in severe or moderately severe haemophilia B patients: results from the BAX326 Pivotal Study. Haemophilia – publikováno online 20. listopadu 2013; doi: 10.1111/hae.12315Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa