Bispecifická protilátka imitující faktor VIII

10. 9. 2016

Velmi recentně byly v New England Journal of Medicine publikovány výsledky studie s novou bispecifickou humanizovanou protilátkou emicizumabem, imitující funkci faktoru VIII (FVIII) v léčbě pacientů s hemofilií A.

Limitace léčby hemofilie A

Standardní léčba hemofilie A spočívá v profylaktickém či epizodickém podávání koncentrátu FVIII, což vede k významnému omezení či zlepšení míry krvácení. Bohužel tato léčba může být velmi náročná pro pacienta i rodinu, protože zahrnuje četné intravenózní aplikace. Navíc je třeba počítat s možnou komplikací v podobě vyvinutí neutralizačních protilátek, tzv. inhibitorů. Při přítomnosti inhibitoru se léčba koncentrátem FVIII většinou stává neefektivní.

Nová protilátka

Nově vyvinutá bispecifická protilátka označená ACE910 a nazvaná emicizumab dokáže obejít funkci FVIII tím, že propojí aktivovaný faktor IX a faktor X, což vede k aktivaci faktoru X a dokončení koagulační kaskády, tedy k vytvoření stabilního fibrinového koagula. Její účinnost a bezpečnost byla ověřena pokusy na modelech hemofilie u primátů a v první fázi klinického zkoušení u zdravých subjektů.

Metodika studie

Do klinické studie s touto protilátkou byli zahrnuti pacienti s těžkou formou hemofilie A s inhibitorem FVIII i bez něj. Jednalo se o otevřenou nerandomizovanou studii zaměřenou na eskalaci dávky a hodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky emicizumabu. Pacienti dostávali emicizumab subkutánně 1× týdně po dobu 12 týdnů. Dávky ve třech různých sledovaných kohortách činily 0,3, 1,0 a 3,0 mg na kg tělesné hmotnosti.

Výsledky

Během studie autoři nezaznamenali žádné nežádoucí příhody ani klinicky významné abnormity v koagulačních testech. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) zůstal po celou dobu studie krátký. Medián roční četnosti krvácení ve 3 různých kohortách dle dávky klesl z 32,5 na 4,4 v kohortě číslo 1, z 18,3 na 0 v kohortě číslo 2 a z 15,2 na 0 v kohortě číslo 3. U 8 z 11 pacientů (73 %) s přítomným inhibitorem FVIII se v průběhu studie nevyskytlo žádné krvácení. Stejně tak se nevyskytlo žádné krvácení u 5 ze 7 pacientů (71 %) bez inhibitoru. Nebyl pozorován vznik protilátek proti emicizumabu.

Závěr

Tato studie ukázala velmi nadějný potenciál emicizumabu v léčbě hemofilie. Při podávání jednou týdně vedla léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A k významnému poklesu krvácení, a to dokonce i u těch, kteří již dříve vyvinuli inhibitor FVIII.

(eza)

Zdroj: Shima M. et al. Factor VIII-mimetic function of humanized bispecific antibody in hemophilia A. N Engl J Med 2016 May 26; 374 (21): 2044−2053, doi: 10.1056/NEJMoa1511769.Štítky
Hematológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa