Prehlásenie

DOHODA O POUŽÍVANÍ STRÁNOK WWW.PRELEKÁRA.SK

Prevádzkovateľom projektu www.preLekára.sk je výhradne spoločnosť MeDitorial. Používaním stránok www.preLekára.sk pristupujete ďalej na túto Dohodu o používaní:

Odborné stránky sú určené iba odborníkom v zdravotníctve, teda najmä osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky alebo zdravotnícke prostriedky, a teda spĺňajú v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto stránky nie sú určené širokej verejnosti ako ju definuje ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o rekame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ nespadáte pod zákonom vymedzenú skupinu odborníkov alebo s niektorým z ustanovení dohody o používaní nesúhlasíte nevstupujte na tieto stránky použili by ste ich v rozpore s ich určením a tieto stránky nie sú určené pre vás. Prevádzkovateľ týchto stránok nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či porušenie zákona vyplývajúcu z porušenia predchádzajúcej vety.

Užívaním tzn. vstupom na stránky www.preLekára.sk (ďalej len " stránky" ) uzatvárate Dohodu o používaní stránok pre odborníkov (ďalej len " dohoda" ) so spoločnosťou MeDitorial s.r.o. (ďalej len MeDitorial) so sídlom Praha 2 Sokolská 31/490 PSČ 120 26 IČO: 271 99 151 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 103858. Za akúkoľvek škodu vzniknutú používaním týchto internetových stránok nenesie spoločnosť MeDitorial zodpovednosť a vy ste povinní nahradiť nárokujúcej strane ujmu v plnom rozsahu a výške. Spoločnosť MeDitorial nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.

Obsahom stránok sú informácie určené pre odbornú verejnosť. Obsahom stránok sú odborné články informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 131 zákona č. 185/2015 Z. z.. o práve autorskom. Každé nakladanie s autorskými právami sa riadia týmto zákonom a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Autorské práva k informáciám a článkom náležia autorom príspevkov vykonávateľom takýchto autorských práv či zriaďovateľovi databázy podľa zákona.

Práva k stránkam vykonáva MeDitorial. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu MeDitorial nie je možné obsah stránok a stránky samotné či ich časť kopírovať tlačiť rozmnožovať preberať šíriť vytvárať odvodené diela zaraďovať stránky do iných internetových stránok či užívať inak na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu MeDitorial. Predchádzajúci písomný súhlas MeDitorial nie je potrebné v prípadoch keď užitie obsahu stránok či stránok alebo ich časti je určené na osobnú potrebu fyzickej osoby a účelom tohto použitia nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho či obchodného prospechu za predpokladu, že v rámci takéhoto použitia bude riadne uvedený zdroj.

Všetky reklamné a propagačné informácie sú určené iba odborníkom. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu odbornej sekcie a sú plne v súlade so zákonom 47/2001 Z.z. O regulácii reklamy v platnom znení.

Stránky obsahujú aj odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Spoločnosť MeDitorial v žiadnom rozsahu neručí za obsah týchto odkazovaných stránok a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť.

Spolu s registráciou na stránky udeľujem spoločnosti MeDitorial súhlas v súlade so zákonom č 428/2002 Z.z. so spracovaním osobných údajov ktorý potvrdzujem vo zvláštnom formulári s tým že pred potvrdením takého súhlasu dostanem všetky potrebné upozornenia a informácie vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Registráciou na stránky udeľujem spoločnosti MeDitorial v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z.. o niektorých službách informačnej spoločnosti súhlas s použitím môjho elektronického kontaktu na účely šírenia obchodných oznamov spoločnosti MeDitorial a ich partnerov najmä z radov poisťovní dodávateľov pacientskych organizácií apod., ako aj na zasielanie e-mailového spravodajcu.

Spoločnosť MeDitorial si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu stránok a k zmenám používania stránok bude vždy pripojený dátum zmeny.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím aby spoločnosť MeDitorial s.r.o. so sídlom Praha 2 Nové Město Sokolská 490/31 IČO: 27199151 (ďalej len Spoločnosť) spracovávala moje osobné údajee.

 • na účely mojej registrácie a využitia služieb, webov, projektov a aplikácií združených pod označením preLekára.sk vr. jazykových mutácií, ktoré sú prevádzkované Spoločnosťou. Zoznam týchto projektov je k dispozícii tu.
 • ďalej na účely zasielania newsletterov/informačných a ponukových e-mailov (ktoré môžu mať charakter obchodných oznamov) vydávaných Spoločnosťou o novinkách, aktualitách a službách Spoločnosti a jej partnerov,
 • a ďalej na účely zasielania notifikáicí v prípade, že má registrovaný používateľ nainštalovanú mobilnú aplikáciu,
to všetko v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.., o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a to na obdobie maximálne 10 rokov alebo do odvolania tohto môjho súhlasu..

Ďalej súhlasím aby Spoločnosť mnou poskytnuté osobné údaje a to tak menné a adresné poskytla spolupracujúcim spoločnostiam spracovateľom ktorých aktuálny zoznam si možno prezrieť tu.

Potvrdzujem že som oboznámený so svojimi právami súvisiacimi so spracovaním podľa vyššie zmienených právnych predpisov a to tak vo vzťahu k osobným údajom najmä:

 • s právom na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo ich výmaz, poprípade s obmedzením spracovania;
 • s právom vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • s právom na prenositeľnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • s právom kedykoľvek súhlas so spracovaním odvolať
 • a s právom podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Súčasne potvrdzujem, že som oboznámený so spôsobom nakladania s mojimi osobnými údajmi a ich spracovaním, najmä že:

 • moje osobné údaje sú spracované iba v rozsahu, v ktorom boli mnou poskytnuté a iba na vyššie uvedené účely
 • Spoločnosť vykonáva s mojimi údajmi nasledujúce úkony: ukladá ich do databázy, upravuje ich v prípade, že ich doplním alebo budem požadovať úpravu, vyhľadáva ich v rámci svojej databázy, triedi ich podľa jednotlivých kritérií a likviduje ich po uplynutí vyššie uvedenej lehoty pre spracovanie alebo po odvolaní môjho súhlasu.
 • moje údaje Spoločnosť poskytuje spracovateľom z radov svojich zmluvných partnerov, s čím som vyššie vyslovil svoj súhlas.

Súčasne beriem na vedomie že v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžem vo veci ochrany mojich osobných údajov či uplatnenia práv na ochranu mojich osobných údajov obrátiť na poverenú osobu na e-mailovú adresu osobniudaje@meditorial.cz alebo na telefónne číslo 212 249 013, prípadne na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov Spoločnosti Máriu Chvajovú Staňkovú na e-mailovej adrese stankova@stankovapartneri.cz.

MeDitorial, s. r. o.
dne 6. 3. 2018

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa