Rozhledy v chirurgii - Informácie o časopise

Jedná se o celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti, do něhož přispívají i slovenští chirurgové a příležitostně i jiní zahraniční odborníci.

Přináší kromě originálních chirurgických prací z oblasti klinické i práce experimentální.

Přispívají do něj lékaři všech chirurgických specializací.

Časopis publikuje zprávy z chirurgické společnosti, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.

Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.

ISSN 0035-9351 (Print)
ISSN 1805-4579 (Online)

Redakční rada

EDITOR

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

SPOLUEDITOŘI

Jan Bartoníček - traumatologie, ortopedie

Jiří Froněk - transplantologie

Jiří Hoch - kolopropktologie, gerontochirurgie

Čestmír Neoral - miniinvazivní chirurgie

Vladislav Třeška - HPB, experimentální chirurgie

Jan Schützner - hrudní chirurgie

Pavel Šebesta – cévní chirurgie

Jan Žaloudík - onkochirurgie

EMERITNÍ EDITOR

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

REDAKČNÍ RADA

Marek Babjuk,

František Bělina,

Igor Čižmár,

Miloslav Duda,

Jiří Gatěk,

Robert Gürlich,

Mojmír Kasalický,

Zdeněk Kala,

Zdeněk Krška,

David Netuka,

Martin Oliverius,

Štěpán Suchánek,

Jaromír Šimša,

Jiří Šnajdauf,

František Vyhnánek,

Pavel Zonča

Aktualizováno: 14.2.2018

Redakce

Vydává

Chirurgie Servis, o.s Březová 26/969, 18200 Praha 8

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Odpovědná redaktorka

Světlana Rysková 

e-mail: svetlana.ryskova@seznam.cz

Tisk

Tiskárna Prager – LD s.r.o., Elišky Přemyslovny 1335, Zbraslav, 156 00 Praha

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,
  oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3
  tel.: +421 2 4445 8816
  +421 2 4445 8821
  fax: +421 2 4445 8819
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Chirurgie servis o.s.

Radka Schrötterová

tel. +420 973 202 901 email: schrorad@uvn.cz

Příspěvky se posílají prostřednictvím webové stránky ČCHS ČLS JEP: www.chirurgie.cz

Jak a kam zasílat příspěvky

Registrační značka MK ČR E784.

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Aktualizováno 14.12.2018

Předplatné

Vychází 12krát ročně.

Předplatné na rok 1.346 Kč (€ 52,80)

Jednotlivé číslo 112 Kč (€ 4,40)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Chirurgie servis o.s.

Radka Schrötterová

tel. +420 973 202 901
email: schrorad@uvn.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Rozhledy v chirurgii jsou odborným recenzovaným národním časopisem s více než devadesátiletou tradicí, který publikuje původní práce, kazuistiky, souhrnná sdělení a zprávy v jazyce českém, slovenském a anglickém. Souhrnná sdělení, původní práce a kazuistiky podléhají recenznímu řízení dvou nezávislých recenzentů. Vyžádané články, zprávy (dopisy redakci, zprávy z kongresu, diskuzní příspěvky apod.) a úvodník recenzi nepodléhají. V některých číslech Rozhledů v chirurgii může být část věnovaná postgraduálnímu vzdělávání.

Autorství

K publikaci v Rozhledech v chirurgii může být přijat pouze rukopis, který nebyl publikován v jiném časopisu. Tuto skutečnost musí 1. autor článku za všechny autory potvrdit prohlášením, které bude zveřejněno pod každým článkem. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Rozhledy v chirurgii, přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu.

Jako autoři jsou uvedeny pouze osoby, které podstatně přispěly k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo k redigování textu či jeho obsahové revizi a které souhlasí s konečnou verzí předkládanou k uveřejnění. Redakce netrvá na „Imprimatur“ vedoucího pracoviště; jeho udělení ponechává na zvyklostech pracoviště.

Použití cizích pramenů

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Písemné potvrzení o svolení k publikaci pošle první autor na adresu redakce/výkonného redaktora.

Platby

Pokud je práce publikována s finanční podporou grantu, je podmínkou jejího zařazení do tisku uhrazení faktury, kterou autor obdrží od Chirurgie – servis o. s. Autor ke korespondenční adrese doplní adresu fakturační. Výše poplatku činí 500 Kč za tiskovou stranu. V ostatních případech je publikování v Rozhledech v chirurgii bezplatné včetně barevné dokumentace.

Etické aspekty

Pojednává-li článek o klinických pokusech, musí být v textu prohlášení, že studie byla před zahájením schválena etickou komisí (zásady podle Helsinské deklarace z roku 1964). Na ilustrativním materiálu nesmějí být uvedena jména nebo rodná čísla nemocných nebo nemocniční čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy stávající předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 upraveným vyhl. Č. 207/2004 s následným výkladem k vyhlášce č. 39/2009.

Konflikt zájmů

Autor má povinnost spolu s článkem zaslat prohlášení, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není v konfliktu zájmů. Znamená to, že vznik a publikace článku nebyly finančně podpořeny žádnou farmaceutickou firmou ani jiným subjektem a nikdo z autorů nebyl při zpracování článku ani jinak ovlivněn. V opačném případě má 1. autor povinnost oznámit, zda a kde byl v souvislosti se vznikem a tématem článku on nebo kdokoli ze spoluautorů v uplynulých 24 měsících smluvně vázán, zda a od jakého subjektu obdržel/li finanční podporu pro provedení práce a publikaci, zda a kdo podpořil jeho účast na odborné akci, atd. Prohlášení o konfliktu zájmů je nezbytnou podmínkou přijetí článku k publikování a bude zveřejněno pod každým článkem.

Typy článků a jejich povinná struktura

I. Vyžádaný článek

Článek zahraničního nebo domácího autora na dohodnuté téma.

II. Souhrnné sdělení

Souhrnné sdělení je přehledový článek, který neobsahuje analýzu eventuálně uvedené vlastní sestavy, vlastní poznatky bývají pouze citovány. Je vhodné uvést metodu získání materiálu. V seznam literatury je doporučeno uvádět jen zásadní práce.

Struktura souhrnného sdělení je ponechána na autorovi, text však musí být formálně přehledný a obsahově ucelený.

Nutné součásti Souhrnného sdělení: Souhrn v českém a anglickém jazyce, který musí mít strukturu odpovídající struktuře textu článku, Klíčová slova (maximálně 5). Text musí mít povinné části: Úvod, Závěr a Literatura.

III. Původní práce

V původní práci autor vyjadřuje vlastní názor na dané téma na základě analýzy vlastních výsledků s použitím vhodných statistických metod. Text musí být sepsán srozumitelně a tak, aby obsah vylučoval jakýkoliv jiný výklad. V textu původní práce musí autor dodržet předepsanou strukturu (viz níže).

Nutné součásti Původní práce: Souhrn v českém a anglickém jazyce, Klíčová slova (maximálně 5). Text musí mít povinné části: Úvod, Metody, Výsledky, Diskuze, Závěr, Literatura (cca 30 citací).

IV. Kazuistika

Je popis jednoho nebo několika podobných případů a jejich řešení, které je inovativní nebo potvrzuje dosavadní poznatky.

Nutné součásti Kazuistiky: Souhrn v českém a anglickém jazyce, který musí mít strukturu odpovídající struktuře textu článku, a Klíčová slova (maximálně 5). Text musí mít povinné části: Úvod, Kazuistika 1, 2, 3 atd. (popis kazuistiky), Diskuze, Závěr, Literatura.

VI. Zpráva (zpráva z kongresu, recenze, krátká informace apod.).

Jednotlivé části textu

Souhrn

Text souhrnu musí být v českém a anglickém jazyce včetně anglického názvu článku. Je strukturován podle typu článku – viz výše.

Klíčová slova

Obsahuje maximálně 5 slov z hesel uváděných v index medicus.

Úvod

Krátce seznamuje s problematikou a cílem práce.

Metoda

Obsahuje informace o vytvoření sestavy nemocných, o druhu a metodice klinického nebo animálního experimentu, o metodách pozorování, o použité statistické metodě apod.

Kazuistika

Popisuje konkrétní případ nebo případy.

Výsledky

Předkládá výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách, grafech a ilustracích. Data z tabulek či grafů se v textu neopakují, pokud to není nezbytně nutné. Jsou zdůrazněny nebo sumarizovány pouze významné nálezy. Ve výsledcích se neuvádějí citace z použité literatury.

Diskuze

Srovnává výsledky článku s výsledky jiných autorů s ohledem na cíle, které si autor stanovil. Autor by se neměl odvolávat na nedokončené studie. Může předkládat hypotézy, jsou-li oprávněné, ale zřetelně je označit jako takové.

Závěr

Shrnuje nové a významné aspekty článku a závěry, které z nich vyplývají. Může obsahovat i doporučení pro další výzkum. V závěru se již neuvádějí citace z použité literatury.

Poděkování

Poděkování a dedikace lze umístit za textem článku před Literaturou.

Literatura

Seznam literatury smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace či kapitoly monografie, sborníku, na něž se autor v textu odvolává. Jsou sestaveny v pořadí, v jakém se v textu vyskytují. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků jsou číslovány arabskými číslicemi v hranatých závorkách. Literatura by neměla obsahovat odkazy na abstrakta, tzv. „nepublikovaná pozorování“ a „osobní informace“. Autor by měl užívat obvyklých zkratek časopisů. Např.: Rozhl Chir, BSJ, Am J Surg apod.

Příklady citací:

Monografie

Haškovcová H. Informovaný souhlas. Praha, Galén 2007.

Kapitola monografie

Máček M. Stárnutí a tělesná aktivita. In: Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R, et al. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2004:153–64.

Článek v časopise

Gürlich R, Novotný J, Stříž I, et al. Riziko vzniku malignity po orgánové transplantaci. Čas Lék Čes 2005;144:597–600.

Gutt CN, Kuntz C, Schmandra T, et al. Metabolism and imunology in laparoscopy. Surg Endosc 1998;12:1096–1100.

Pokud má článek více autorů, uvádějí se první 3 a pak et al.

Elektronická publikace

Olson, N. (ed.) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z www: <http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-236-9.

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [on line]. 1999-09-09 [cit. 2002-11-20]. Dostupný na www: http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html.

Poznámky

Statistika

Použité statistické metody jsou v článku popsány tak, aby recenzent a čtenář mající přístup k původním údajům mohli výsledky ověřit. Statistické termíny a zkratky jsou jasně definovány. Redakce doporučuje, aby autor ještě před dokončením práce konzultoval použité statistické metody s profesionálním statistikem. Redakce bude vracet k přepracování práce, u kterých je statistická metoda použita nevhodně či nesprávně nebo výsledky nebudou odpovídat použité metodě.

Míry, hmotnosti, jednotky a názvy léčiv

Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření se uvádějí v jednotkách SI normy (Systeme international d´Unités). Hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách. U léčivých specialit je nutné vedle výrobního názvu uvést i generický název a výrobce.

Zkratky, symboly a tabulky

Pokud je použita zkratka, musí být při jejím prvním použití v textu uveden plný název. V nadpisu a souhrnu zkratky nepoužívejte. Seznam zkratek v abecedním pořádku s vysvětlením je vhodné uvést před seznamem použité literatury. Tabulka musí být dodána v programu Microsoft Office Word s českým a anglickým názvem a pořadovým číslem, vysvětlivkami a symboly statistického hodnocení. Číslo tabulky musí být uvedeno na příslušném místě v textu. Rozsáhlé nepřehledné tabulky přeplněné daty nebudou přijaty.

Obrazová dokumentace a grafy

Dokumentace musí být označena pořadovými čísly, pod kterými se na ně autor odkazuje v tisku, opatřeny popisem v českém a anglickém jazyce a dodány v kvalitě vhodné pro tisk.

Odkaz na obrázek v textu: (Obr. 1)
Pod obrázkem:
Obr. 1: Název obrázku
Fig. 1: Anglický název obrázku

Odkaz na tabulku v textu: (Tab. 1)
Nad tabulkou:
Tab. 1: Název tabulky česky
Tab. 1: Název tabulky anglicky

Odkaz na graf v textu: (Graf 1)
Pod grafem:
Graf 1: Název nebo popis grafu
Fig. 1: Anglický název nebo popis grafu

Online zasílání

V rámci zkvalitnění odesílaných příspěvků a zároveň ke zjednodušení oponentského řízení byl zaveden internetový redakční systém, jehož prostřednictvím jsou od 1. 1. 2008 odesílány všechny příspěvky do časopisu na webové stránce České chirurgické společnosti pod ikonou Rozhledy v chirurgii: www.chirurgie.cz. Autor vkládá již napsaný článek (v jakémkoliv editoru kompatibilním s operačním systémem MS Windows). Jeho jednotlivé kapitoly vloží do oken formuláře příkazy kopírovat/vložit (copy/paste). Odkazy na jednotlivé přílohy (obrázky, tabulky a grafy) musejí být uvedeny v textu, ale do textu se přílohy nevkládají, vloží se jen jejich popis v českém a anglickém jazyce. Přílohy autor vloží prostřednictvím vyhledávacího okna na konci formuláře. Označí je schematicky: Obr. 1, Tab. 1, Graf 1, atd. Celkový limit na přílohy je 8 MB a měl by být dostačující (obrázky by měly být 800 kB až 1 MB). Nebude-li limit stačit, nebo bude-li mít autor jakékoliv dotazy, může kontaktovat správce systému na adrese chirurgie@chirurgie.cz.

Šéfredaktor a jeho zástupce si vyhrazují právo odmítnout manuskript, pokud nejsou dodrženy výše uvedené požadavky.

Aktualizováno: 14. 2. 2018

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa