Acta chirurgiae plasticae - Informácie o časopise

Časopis Acta chirurgiae plasticae je mezinárodní odborný časopis zaměřený na obor plastické chirurgie. Vychází v angličtině s českými/slovenskými souhrny čtyřikrát ročně. Hlavní náplní časopisu je publikování prací a ostatních informací z oblasti plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, kraniofaciální chirurgie, chirurgie ruky, mikrochirurgie, popáleninové medicíny včetně všech příbuzných a spolupracujících oborů. Časopis přijímá k publikaci následující typy článků: původní vědecké práce včetně experimentálních, kazuistiky, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze tuzemských i zahraničních publikací, aktuality (pozvánky na odborné akce, zprávy ze sjezdů a kongresů, dopisy redakci atd.) a ostatní důležité informace z oboru. Všechny publikované články procházejí recenzním řízením (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. Redakce přijímá příspěvky v anglickém jazyce, popř. po předchozí domluvě i v českém či slovenském jazyce. K publikaci mohou být přijaty pouze články, které dosud nebyly publikovány.

ISSN 0001-5423 (Print)
ISSN 1805-4404 (Online)

Redakční rada

vedoucí redaktor

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hradec Králové
fibir@seznam.cz

zástupce vedoucího

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Praha
martin.molitor@seznam.cz

členové redakční rady

Prof. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny
Brno
ldrazan@volny.cz

Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Praha
andrej.sukop@gmail.com

MUDr. Drahomír Palenčár, Ph.D.
Klinika plastickej chirurgie Univerzitná nemocnica Bratislava
Bratislava 
drahomir@palencar.sk

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.,
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Praha
foltan@vfn.cz

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Praha
mestak@gmail.com

Prof. MUDr. Aleš Nejedlý
Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Praha
a.nejedly@volny.cz

Prof. MUDr. Leo Klein, CSc.
Oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hradec Králové
leo.klein@fnhk.cz

Redakce

vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 31
120 26 Praha 2

vedoucí redaktor

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D
fibir@seznam.cz

zástupce vedoucího

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
martin.molitor@seznam.cz

editace

PhDr. Michaela Malinová 
malinova@levyn.cz

tisk, distribuce, inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9 
143 00 Praha 4
Czech Republic

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátorka
telefon: +420 225 276 378
mobil: +420 724 104 297
e-mail: lizlerova@mf.cz

Jana Schrammová - produkční
telefon: +420 225 276 380
e-mail: schrammova@mf.cz

Adresa pro objednávky z České republiky

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Česká republika
Barbora Šmejkalová
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Adresa pro objednávky ze Slovenské republiky

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183 
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Slovakia
Tel. +421 244 458 821
Fax.: +421 244 458 819
E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E4844.

Indexed v Excerpta Medica/EMBASE, Index Medicus/MEDLINE, Biological Abstracts

Zasílání rukopisů

Rukopis a průvodní dopis odpovídající požadavkům odesílejte v písemné tištěné formě a současně i v elektronické formě na CD, DVD nebo flash disku na adresu:

MUDr. Aleš Fibír,

Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin,

Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Sokolská 581, Hradec Králové,

PSČ 500 05, Česká republika.

Pokud elektronická forma rukopisu nemá více než 8 MB, je možno ji zaslat jako přílohu e-mailu na adresu: fibir@seznam.cz. Při zasílání větších souborů je po předchozí domluvě možno použít i komerční poskytovatele doručování dat.

Předplatné

časopis vychází čtyřikrát ročně. 

Předplatné na rok 496,– Kč

Jednotlivé číslo 124,– Kč

Zdarma pro členy České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, z.s.

Adresa pro objednávky z České republiky

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 31 
120 26 Praha 2
Česká republika
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Adresa pro objednávky ze Slovenské republiky

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel:  02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory

Časopis Acta chirurgiae plasticae je mezinárodní odborný časopis zaměřený na obor plastické chirurgie. Vychází v angličtině s českými/slovenskými souhrny čtyřikrát ročně. Hlavní náplní časopisu je publikování prací a ostatních informací z oblasti plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, kraniofaciální chirurgie, chirurgie ruky, mikrochirurgie, popáleninové medicíny včetně všech příbuzných a spolupracujících oborů. Časopis přijímá k publikaci následující typy článků: původní vědecké práce včetně experimentálních, kazuistiky, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze tuzemských i zahraničních publikací, aktuality (pozvánky na odborné akce, zprávy ze sjezdů a kongresů, dopisy redakci atd.) a ostatní důležité informace z oboru. Všechny publikované články procházejí recenzním řízením (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. Redakce přijímá příspěvky v anglickém jazyce, popř. po předchozí domluvě i v českém či slovenském jazyce. K publikaci mohou být přijaty pouze články, které dosud nebyly publikovány.

Požadavky na formální strukturu rukopisu

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě. Příspěvek pište v některém z běžných textových editorů (nejlépe MS Word), doporučená velikost písma je 12, nejlépe Times New Roman, řádkování 1,5, šířka textu 15 cm, bez podtrhávání, s vypnutými automatickými funkcemi. Textový soubor musí být pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (název souboru bez diakritiky, např. příjmení hlavního autora, klíčové slovo práce a označení text: „Smith_reconstruction_text.docx“). Doporučený rozsah maximálně 10 normostran (počítáno bez titulní strany, abstraktu a literatury, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer). Každý oddíl začínejte na nové straně. V textu rukopisu respektujte pořadí titulní strana, souhrn, klíčová slova, vlastní text práce a přehled použité literatury.

Tabulky, grafy a obrázky k článkům vyznačte ve vlastním textu (kvůli orientaci) a předejte je v samostatných souborech. Tabulky a grafy musí být zasílány ve formě jednotlivých souborů (nebo jednotlivých listů excelu), které lze editovat (nejlépe MS Excel, MS Word). Tabulky i grafy by měly být přiměřeně jednoduché a srozumitelné, číslované v pořadí podle výskytu v textu. Ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek. Vysvětlete i všechny zkratky, které byly použity. Ověřte také, zda jsou všechny tabulky a texty opravdu citovány v textu. Soubor pojmenujte stejným způsobem jako text (např. „Smith_reconstruction_tabs.xlsx“).

Obrazovou dokumentaci zasílejte v elektronické podobě ve formátu JPG, BMP, TIFF v tiskovém rozlišení min. 300 dpi. Pokud bude obrázek tištěn ve velikosti jedné třetiny strany, musí mít minimální šířku 700 pixelů, ve velikosti dvou třetin strany musí mít minimální šířku 1 500 pixelů a v šíři celé strany musí být minimální šířka obrázku 
2200 pixelů. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva. Obrazová dokumentace nemůže být přijímána v programu MS PowerPoint. Obrazové přílohy číslujte podle pořadí výskytu v textu a ukládejte je jednotlivě jako samostatné soubory, pojmenované analogicky jako ostatní soubory (např. „Smith_reconstruction_pict1.jpg“). Legendu k obrazové dokumentaci dodejte jako samostatný soubor MS Word pojmenovaný analogicky jako ostatní soubory (např. „Smith_reconstruction_legends.docx“), případné symboly nebo zkratky vysvětlete.

Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat stručný a výstižný název článku v českém a anglickém jazyce (maximálně 10 slov), u kazuistik je vhodné toto uvést v názvu. Dále musí obsahovat plná jména a příjmení všech autorů v pořadí, odrážejícím jejich podíl na vzniku rukopisu, názvy pracovišť všech autorů (v případě více pracovišť uvést na prvním místě pracoviště, kde práce převážně vznikala), adresu hlavního autora, telefon a e-mailovou adresu, kam má být zasílána korespondence týkající se rukopisu. Byla-li při přípravě příspěvku čerpána finanční nebo nefinanční podpora (granty, přístrojové vybavení, léky apod.), je nutno uvést v dostatečném rozsahu zdroje této podpory. Případná poděkování lze umístit před seznam literatury.

Struktura původní práce

V původní práci autor zpracuje vlastní soubor a vyjadřuje svůj názor na dané téma na základě analýzy vlastních výsledků s použitím vhodných statistických metod. Text musí být sepsán přiměřeně odborně a srozumitelně. Závěry musí být formulovány jasně a tak, aby byl vyloučen jakýkoliv jiný výklad. V textu původní práce musí autor dodržet předepsanou strukturu.

Abstrakt – strukturovaný abstrakt představuje shrnutí obsahu článku do stručné formy. Nutné jsou charakteristické údaje z článku. Vše v anglickém a případně i v českém/slovenském jazyce. Struktura abstraktu původní práce kopíruje strukturu celé práce, tedy obsahuje kapitoly „Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse a Závěr“. Abstrakt by měl mít rozsah maximálně jedné normostrany (maximálně 1 800 znaků).

Klíčová slova – v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu. Doporučuje se užít hesla vycházející z doporučených termínů v anglickém jazyce National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH). České/slovenské znění klíčových slov pak odvodit z jejich anglických ekvivalentů.

Úvod – stručné a jasné pojmenování problému včetně odvolání se na základní recentní literaturu a formulování cíle práce či pracovní hypotézy, stručný důvod vzniku článku.

Materiál a metody – základní popis souboru, přehled použitých metod, popis hypotézy a postupu studie, včetně postupu hodnocení a použité statistické metody.

Výsledky – získaná data a jejich hodnocení.

Diskuse – stručná konfrontace s obdobnými studiemi a pracemi v posledních dvou a více letech. Hodnocení dosažení cílů studie. 

Závěr – Krátké a výstižné shrnutí s jasně formulovanými výstupy pro praxi.

Literatura – citovaná dle pokynů pro autory, řazená dle výskytu v textu.

Struktura přehledového článku

Přehledový článek by měl shrnovat aktuální stav poznání o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii nemoci nebo skupiny onemocnění, nebo komplexní pojednání o problematice tematicky související se zaměřením časopisu. Po přečtení článku by měl čtenář získat dostatečný a aktuální přehled o dané problematice. Článek by měl být psán s maximálním důrazem na jeho praktické využití. Vítaná je instruktivní obrazová dokumentace.

Příspěvek autora k řešení daného problému by měl být dán nejen rozsáhlým studiem odborné literatury, uváděné v seznamu použité literatury, ale i vlastní prací autora. V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je možné po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí.

Souhrn – stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 1000 znaků v anglickém a případně i v českém/slovenském jazyce

Klíčová slova – v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu; doporučuje se užít hesla vycházející z doporučených termínů v anglickém jazyce National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH). České/slovenské znění klíčových slov pak odvodit z jejich anglických ekvivalentů.

Úvod – stručný důvod vzniku článku, nastínění a vymezení problematiky.

Zhodnocení problematiky – stručné základní myšlenky sdělení, vlastní přístup autora, přehled současného stavu vědění.

Závěr – stručné poselství sdělení.

Literatura – citovaná dle pokynů pro autory, řazená dle výskytu v textu.

Struktura kazuistiky

Kazuistické sdělení je popis jednoho nebo několika podobných případů a jejich řešení. Kazuistiky by měly být v jistém smyslu neobvyklé nebo jejich řešení by mělo být inovativní, popř. by mělo doplňovat nebo potvrzovat dosavadní poznatky.

Souhrn – stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 200 slov v anglickém, popř. i v českém/slovenském jazyce.

Klíčová slova – v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu; doporučuje se užít hesla vycházející z doporučených termínů v anglickém jazyce National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH). České/slovenské znění klíčových slov pak odvodit z jejich anglických ekvivalentů.

Úvod – stručný důvod vzniku článku, nastínění problematiky.

Popis případu ‒ Jsou uvedeny všechny zásadní údaje týkající se popisovaného případu od anamnézy, přes klinický nález, příp. výsledky laboratorního vyšetření, popisy nálezů zobrazovacích technik, terapeutický postup, výsledek.

Diskuse – stručná, konfrontuje vlastní kazuistiku s podobnými kazuistikami nebo pracemi jiných autorů, které jsou citovány.

Závěr – stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů práce.

Literatura – citovaná dle pokynů pro autory, řazená dle výskytu v textu.

Používejte metrické jednotky a jednotky soustavy SI. Používejte výhradně ustálené zkratky, nepoužívejte zkratky v nadpisu a souhrnu, při prvním použitím zkratky v textu uveďte v závorce plný název. Seznam zkratek v abecedním pořádku s vysvětlením lze uvést před seznamem použité literatury. U léčiv je třeba vedle výrobního názvu uvést i generický název a výrobce.

Literatura

Rukopis smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává, nebo práce skutečně významné (nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních). Literatura je řazena podle výskytu v textu, nikoli abecedně, označuje se číslem příslušné reference zapsané ve formě horního indexu a cituje se podle „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“ podle “Vancouver citation format”.

U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“. Literární odkazy v textu, tabulkách nebo popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v hranatých závorkách. Více zdrojů oddělte čárkou, bez mezer.

Příklady správných forem citací:

Článek v časopisu:

U autorů uvádějte příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše čárka, za posledním tečka. Pokud je počet autorů vyšší než 6, uveďte první tři autory a zkratku et al. Název článku ukončit tečkou. Poté oficiální zkratka časopisu (názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus) a rok (ev. i měsíc) vydání, neodděluje se čárkou, za rokem středník. Ročník časopisu a ev. v kulaté závorce číslo vydání dvojtečka, stránky ukončené tečkou. 

Příklad:

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):112-6.

Kapitola v knize:

U autorů uvádějte příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše čárka, za posledním tečka. Název knihy oddělený čárkou, číslo vydání ukončené tečkou. Město vydání a v kulaté závorce země vydání a dvojtečka, vydavatel středník, rok vydání tečka, název kapitoly středník a stránky ukončené tečkou.

Příklad:

Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; c2006. Chapter 24, Regression and correlation methods; p. 447-86.

Kniha, monografie:

U autorů uvádějte příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše čárka, za posledním tečka. Název knihy ukončený tečkou a číslo vydání ukončené tečkou. Město dvojtečka, vydavatel středník, rok vydání tečka a celkový počet stran ukončený tečkou.

Příklad:

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2002. 768 p.

Příklady dalších citací:

Článek v elektronické seriálové publikaci:

Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, Rasmus D, Gerdts N, Ross A, Katz L, Herwaldt LA. Risk factors for groin wound infection after femoral artery catheterization: a case-control study. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet]. 2006 Jan [cited 2007 Jan 5];27(1):34-7. Available from:

http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf

Elektronická publikace:

Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging [Internet]. Version 2.0. Seattle (WA): University of Washington School of Medicine; c2000 [revised 2001 Oct 1; cited 2006 Nov 1]. Available from: http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.html

Článek z webových stránek:

Complementary/Integrative Medicine [Internet]. Houston: University of Texas, M. D. Anderson Cancer Center; c2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from:

http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/.

Článek z online databáze:

MeSH Browser (2011 MeSH) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), Medical Subject Headings Section; [1999] - [updated 2010 Aug 28; cited 2011 Jul 8]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Files are updated every week on Sunday.

Kompletní instrukce k citování a pravidla pro citaci jiných než výše uvedených příkladů zdrojů podle “Vancouver citation format” jsou dostupné na:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2

Etické aspekty

Podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace z roku 1975 (revidované v roce 2000) a aby byly schváleny příslušnou etickou komisí. U pokusů na zvířatech je nutno doložit, že byly dodrženy platné předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat. Autoři musí dodržení těchto podmínek písemně deklarovat v průvodním dopise. Veškeré údaje o pacientech musí respektovat pravidla upravená příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Neuvádí se, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla. Na klinických fotografiích pacientů musí být provedeny takové úpravy, aby osobu pacienta nebylo možno jednoznačně identifikovat. Pokud tyto úpravy nejsou z povahy práce možné, je nutno doložit písemný informovaný souhlas pacienta (případně rodiče nebo opatrovníka) s uveřejněním fotografie.

Statistika

Použité statistické metody popište dostatečně detailně tak, aby čtenář mající přístup k původním údajům mohl výsledky ověřit. Redakce doporučuje, aby autor před dokončením práce konzultoval použité statistické metody s profesionálním statistikem pracujícím v biomedicíně.

Autorství a autorská práva

K publikaci bude přijat pouze rukopis, který nebyl publikován v jiném časopisu, a to ani částečně. Průvodní dopis musí obsahovat prohlášení, že článek nebo jeho část nebyl zaslán do jiného časopisu. Jako spoluautoři mohou být uvedeny pouze ty osoby, které významně přispěly k přípravě či celkovému provedení studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo ke zpracování, redigování a úpravě textu. Všichni spoluautoři musí souhlasit s konečnou verzí rukopisu. Pořadí autorů musí odrážet míru jejich úsilí při zpracování studie a rukopisu. Publikované články jsou vlastnictvím časopisu – kopie článků nebo jejich částí mohou být publikovány pouze se souhlasem redakce s uvedením zdroje.

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Redakce provede anonymizaci textu, tj. odstranění údajů usnadňujících identifikaci autorů předtím, než text postoupí do recenzního řízení. Každý text nabídnutý k publikaci v časopise Acta chirurgiae plasticae je (kromě recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších informačních rubrik) postoupen k posouzení dvěma recenzentům. K posouzení příspěvku vybírá vedoucí redaktor odborníky na problematiku, kterou se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby recenzenti nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Recenzenti vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do něhož mohou také zahrnout doporučení k úpravám textu. Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, provedení oprav (jazykové úpravy rukopisu), popř. po recenzním řízení vrátit autorovi práci k přepracování. Potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku v časopise Acta chirurgiae plasticae, redakce poskytuje teprve poté, co s přijetím článku vyjádřili souhlas oba recenzenti. Korektury musí být zasílány redakci do tří dnů, jinak text potvrzuje k publikaci pouze vedoucí redaktor.

Platby

Rukopisy odborných článků, sdělení a zpráv odeslané k publikování v časopise Acta Chirurgiae Plasticae nepodléhají platbě autorů. Jsou zveřejněny na náklady vydavatele.

Inzerce a reklamní sdělení firem je zpoplatněno podle platného ceníku nakladatelství.

Konflikt zájmů

Autoři mají povinnost spolu s rukopisem zaslat prohlášení, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku nejsou v konfliktu zájmů. Znamená to, že vznik rukopisu a jeho publikace nebyly finančně podpořeny žádnou farmaceutickou či jinou firmou nebo subjektem a nikdo z autorů nebyl při zpracování článku ani jinak ovlivněn.

V opačném případě má hlavní autor povinnost oznámit, zda a jak byl v souvislosti se vznikem a tématem rukopisu hlavní autor nebo kdokoli ze spoluautorů v uplynulých 24 měsících smluvně vázán, zda a od jakého subjektu obdržel/li finanční podporu pro provedení práce a publikaci, zda a kdo podpořil jeho účast na odborné akci související s tématem rukopisu, atd.

Zasílání rukopisů

Rukopis a průvodní dopis odpovídající uvedeným požadavkům odesílejte v písemné tištěné formě a současně i v elektronické formě na CD, DVD nebo flash disku na adresu: MUDr. Aleš Fibír, Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ 500 05, Česká republika. Pokud elektronická forma rukopisu nemá více než 8 MB, je možno ji zaslat jako přílohu e-mailu na adresu: fibir@seznam.cz. Při zasílání větších souborů je po předchozí domluvě možno použít i komerční poskytovatele doručování dat.

Průvodní dopis

Rukopis práce musí být doprovázen průvodním dopisem obsahujícím následující údaje: název práce, formát práce, jména a příjmení autorů, prohlášení autorů o schválení etickou komisí (experimentální či klinické studie) nebo při experimentu na zvířatech prohlášení o dodržení postupů při manipulaci s experimentálními zvířaty, prohlášení o případném konfliktu zájmů, prohlášení, že veškeré materiály (schémata, obrázky, grafy, tabulky apod.) převzaté z jiných pramenů nebo publikací byly použity se souhlasem osoby nebo nakladatelství, které mají k převzatému materiálu příslušné autorské nebo nakladatelské právo, dále prohlášení, že rukopis je schválen k publikaci všemi autory, jméno a adresu hlavního autora, jeho telefon a e-mailovou adresu kam má být zasílána korespondence týkající se korektur a publikace. Průvodní dopis musí být podepsán všemi autory.

Aktualizováno 1.9.2015

Kontakt

vedoucí redaktor

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hradec Králové
fibir@seznam.cz

zástupce vedoucího redaktora

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Praha
martin.molitor@seznam.cz

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059 
e-mail: nto@cls.cz

Marcela Havlíková
phone: +420 224 266 223
e-mail: havlikova@cls.cz

Pro ČLS JEP, z.s. provozuje

Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátorka
telefon: +420 225 276 378
mobil: +420 724 104 297
e-mail: lizlerova@mf.cz

Jana Schrammová - produkční
telefon: +420 225 276 380
e-mail: schrammova@mf.cz

Hana Holková, Dis. - ředitelka marketingového týmu
telefon: +420 725 118 877
e-mail: kohoutova@mf.cz

Monika Šnaidrová - koordinátorka výroby a distribuce
telefon:+420 225 276 276
e-mail: holkova@mf.cz

PhDr. Alexandra Zemanová - sales manager
telefon: +420 725 058 058
e-mail: zemanovaa@mf.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa